หน้าหลัก Last Update : Sat, 20 October, 2018 12:37
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2552 ปรับปรุง 2560
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
เครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมผู้ปกครองและครู
สมาคมศิษย์เก่า
ประกาศ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
หลักเกณฑ์ดูแลพฤติกรรมนร.
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู/นักเรียน
เอกสารเผยแพร่
SAR 60
SAR 59
ผลสำรวจพหุปัญญา
ผลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
คุณครูสมบูรณ์ อังศุภโชติ
นักเรียนปีการศึกษา 2560
คุณครูสุพรรณี สรงฤทธิรัตน
คุณครูพิศมัย มงคลวิเชียร
ครูณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์
ครูเวียงแก้ว หมายราบรื่น
ครูอมรา สมพงษ์
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
แอนิเมชัน
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
ออกแบบ & สร้างเว็บไซต์
ผลงานนักเรียน 2557
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2558
กิจกรรม 2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์
000.jpg

13 ต.ค. 61 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
9 - 10 ต.ค. 61 ประชุมประจำเดือนและการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
ก.ค. - ส.ค ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก.ค. - ส.ค.
พ.ค. - มิ.ย. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พ.ค. - มิ.ย.
18, 20 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
5 ก.ย. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำทำความดี โรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต
4 ก.ย. 61 แปรงฟันให้ถูกวิธี แปรงให้ดีด้วยแปรงแห้ง จาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ส.ค. 61 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราขินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561
9 ส.ค. 61 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3, ม.6
8 ส.ค. 61 การนิเทศและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากคณะศึกษานิเทศก์ สพม.2
6 ส.ค. 61 ชมรมประดิษฐ์สร้างสรรค์ มอบตุ๊กตาน้องน่ารัก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3 ส.ค. 61 นักเรียนรับทุนวัดสามพระยา

ปฏิทินปฏิบัติการ
เดือน ตุลาคม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๒๖ - ๒๘ - อบรมเสริมสร้างศักยภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง ๙ กลุ่ม ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก - หัวหน้าสาระฯ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒๙ - ครูลงเวลาปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
- ส่งประมวลรายวิชา ๒ / ๒๕๖๑  ครูประจำวิชา, หัวหน้าสาระฯ, วิชาการ
- ครูทุกคน
- กลุ่มวิชาการ
๒๙ - ๓๐ - ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน      - ครูทุกคน
๒๙ - ๓๑ - นักเรียนกู้ยืมเงิน กยศ. ให้เข้าระบบ E - Studentloan เพื่อยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ ๒
- ทำ/ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สพม. ๒
- ข้อมูล DMC (ข้อมูล ๑๐ พย.)
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.๖ ๕ ภาคเรียน
- งานแนะแนว

- งานแผนงาน, งานทะเบียน, สพม. ๒
- งานแผนงาน, งานทะเบียน, สพม. ๒
- งานแผนงาน, งานทะเบียน, สพม. ๒
๓๐ - ๓๑ พัฒนาครูก่อนเปิดภาคเรียน - กลุ่มงานบุคคล,
 ครูทุกคน
เดือน พฤศจิกายน
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๑ - ๓๐ - กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- การบำรุง/ซ่อมแซม รักษาสภาพรถโรงเรียน
- กิจกรรมรักการอ่าน
- กิจกรรมหมอภาษาพัฒนานักเรียนที่มีปัญหา อ่าน - เขียน
- กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
- การติว O – Net นักเรียนชั้น ม.๓, ๖
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก
- กลุ่มงานบุคคล
- งานประชาสัมพันธ์
- กลุ่มทั่วไป
- สาระฯ ภาษาไทย
- สาระฯ ภาษาไทย
- สาระฯ ภาษาไทย
- สาระฯ ภาษาไทย
- ครูประจำวิชา, กลุ่มวิชาการ
- สาระฯ สุขศึกษา
- นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
- เปิดการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
- กลุ่มวิชาการ
- งานพัสดุ
๑ - ๕ - สอบซ่อมรอบ ๒ - กลุ่มวิชาการ
๑ - ๖ - ทำ/ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สพม. ๒
- ข้อมูล DMC (ข้อมูล ๑๐ พย.)
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.๖ ๕ ภาคเรียน
- งานแผนงาน, งานทะเบียน,สพม. ๒
- งานแผนงาน, งานทะเบียน,สพม. ๒
- งานแผนงาน, งานทะเบียน,สพม. ๒
๑ - ๘ - สอบซ่อมครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
- ส่งผลการสอบซ่อมครั้งที่ ๒
- ครูประจำวิชา, งานวัดผล
- ครูประจำวิชา, งานวัดผล
- ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ - กลุ่มงานบุคคล, ครูทุกคน
- ตักบาตรวัยใสใส่ใจธรรมะ
- ประชุมฝ่ายบริหาร
- สาระฯ สังคมศึกษา
- ฝ่ายบริหาร
๕ - ๑๗ - กิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี ๒๕๖๑ - ครูทุกคน
๕ - ๒๖ - เรียนเสริมธรรมศึกษา ม.๑ - พระอาจารย์, ครูที่ปรึกษา
- กิจกรรม PLC (๑) - ครูทุกคน
- กิจกรรม Intensive English class (๑)
- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น
- สาระฯ ต่างประเทศ, ครูทุกคน
- กลุ่มงานบุคคล, หัวหน้าระดับชั้น,
ครูที่ปรึกษา
๙ - ๑๙ - สัปดาห์การเรียนซ้ำ ๑/๒๕๖๑
- ส่งผลการเรียนซ้ำ
- ลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับชั้น ม.๓, ม.๖ ที่คาดว่าจะไม่จบพร้อมรุ่น
- ครูประจำวิชา, งานวัดผล
- ครูประจำวิชา, งานวัดผล
- ครูประจำชั้น, วิชาการ
๑๒ - ตักบาตรวัยใสใส่ใจธรรมะ - สาระฯ สังคมศึกษา
๑๓ - กิจกรรม PLC (๒) - ครูทุกคน
๑๔ - กิจกรรม Intensive English class (๒)
- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น
- สาระฯ ต่างประเทศ, ครูทุกคน
- กลุ่มงานบุคคล, หัวหน้าระดับชั้น,
ครูที่ปรึกษา
๑๖ - ๓๐ - กิจกรรมแยกขยะ : ขยะสร้างมูลค่า - งานอนุรักษ์พลังงาน
๑๙ - ประชุมฝ่ายบริหาร       - ฝ่ายบริหาร
๒๐ - กิจกรรม PLC (๓) - ครูทุกคน
๒๑ - กิจกรรม Intensive English class (๓)
- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น
- สาระฯ ต่างประเทศ, ครูทุกคน
- กลุ่มงานบุคคล, หัวหน้าระดับชั้น,
ครูที่ปรึกษา
๒๓ - เข้าค่ายวิชาการ (ทัศนศึกษา) ระดับ ม.ปลาย กลุ่มวิชาการ
๒๒ - ๒๔ - เข้าค่ายลูกเสือ, เนตรนารี ระดับ ม.ต้น - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒๖ - ประชุมฝ่ายบริหาร                         
- กิจกรรม Big Cleaning day ครั้งที่ ๓
- ฝ่ายบริหาร
- ครูทุกคน
๒๖ - ๓๐ - ส่งโควตาสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่รับนักเรียน  ชั้น ม.๓, ม.๖ - งานแนะแนว
๒๗ - กิจกรรม PLC (๔) - ครูทุกคน
๒๘ - กิจกรรม Intensive English class (๔)
- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น
- สาระฯ ต่างประเทศ, ครูทุกคน
- กลุ่มงานบุคคล, หัวหน้าระดับชั้น,
ครูที่ปรึกษา
๒๙ - สอบธรรมศึกษา - สาระฯ สังคมศึกษา
  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
รู้เท่าทันผ่านเว็บ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานฯ
Water Ranger #4 พุทธจักร
Water Ranger ครอบครัวข่าว
4 ร แชมป์ประหยัดน้ำ ช่อง 3
ช่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์
รวมพลังวัยใส / ยุวชนวัยใส
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
SciMath คลังความรู้
SciMath คู่มือการใช้หลักสูตร
Test Blueprint O-NET ม.3
Test Blueprint O-NET ม.6
DLIT
DLIT Buddhajak
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
 
Copyright @ 2018 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.   Tel : 0 2637 1178 - 80   Fax : 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : somsak@buddhajak.ac.th