หน้าหลัก Last Update : Tue, 29 September, 2015 9:58
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู / นักเรียน
ตารางสอนครู
การงาน คณิต ต่างประเทศ
ไทย แนะแนว วิทย์
ศิลป สังคม สุขศึกษา
ตารางสอนนักเรียน
ม.1   ม.2   ม.3
ม.4  
ม.5   ม.6
ผลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
ครูเวียงแก้ว หมายราบรื่น
ครูอมรา สมพงษ์
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
เอกสารเผยแพร่
โครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินภายใน 2553
ประเมินพึงพอใจ 2553
การวิเคราะห์ศักยภาพ ม.1
แอนิเมชัน & การสร้างสรรค์
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
ออกแบบ & สร้างเว็บไซต์
ผลงานนักเรียน 2557
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
ประชาสัมพันธ์
มุทิตา คารวะ
คุณครูเวียงแก้ว หมายราบรื่น
คุณครูอมรา สมพงษ์
29 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม
เดือนกันยายน

01/09/58 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ข่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ Power Ranger #4
 
01/09/58 ศึกษานิเทศ สพม.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
09/09/58 การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม "รวมพลังวัยใส รวมใจลดคาร์บอน"โดยมี นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 เป็นประธาน และสำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรม “ยุวชนวัยใส อาสาใสใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผอ.เขตบางรัก เป็นประธาน
เดือนสิงหาคม

04/08/58 กิจกรรม "ทางเลือก... ทางรอด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อความสอดคล้อง กับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
 
11/08/58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณให้กับนักเรียน
 
18/08/58 กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม น้อมระลึกถึง องค์พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

21/08/58 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน และบุคลากร ระลึกถึงการที่ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตั้ง และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
28/08/58 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในกิจกรรม "Water Ranger ปฏิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่ 4" จาก การประปานครหลวง
   
เดือนกรกฎาคม

2-3/07/58 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม โดยมีพระครูพิพิธธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและคณะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
 
07/07/58 นำเอกสาร ร่องรอยการบริหาร จัดการศึกษา ร่วมกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด
 
08/07/58 ศึกษานิเทศก์ สพม.2 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา

21/07/58 พิธีมอบทุนการศึกษา แด่พระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา วัดหัวลำโพง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 
24/07/58 คณะครู นักเรียน แห่เทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน รอบๆ เขตบางรัก เนื่องในโอกาส วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
 
27/07/58 กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน้ำ โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปีที่ 4 โดยการประปานครหลวง

28/07/58 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 มีการแสดงละคร และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมกิจกรรม
 

 

   
เดือนมิถุนายน

2 มิ.ย. 58 แสดงความยินดี ครูอรอุมา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และครูเรวัฒน์ ย้ายไปร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
 
5 มิ.ย. 58 พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 
11 มิ.ย. 58 นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดี นางสาววรรณภา ทองสีไพล รับตำแหน่ง ผอ.รร.พุทธจักรวิทยา

12 มิ.ย. 58 คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียน เข้ากราบคารวะนางสาววรรณภา ทองสีไพล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

 
25 มิ.ย. 58 กิจกรรมพิธีการไหว้ครู โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทหมหานคร ประธานในพิธี
 
25 มิ.ย. 58 พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีประดับเข็มตราโรงเรียน

25 มิ.ย. 58 งานวันจักรารำลึก และงานเลี้ยงต้อนรับนางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
 
26 มิ.ย. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีนางสาววรรณภา ทองสีไพล เป็นประธาน และมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ชนะ การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย
 
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก โดยความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาล บางรัก
ประกาศ
 
 
  ปฏิทินปฏิบัติงาน ดูทั้งหมด
29 ก.ย. 58 - จัดงานแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ กลุ่มฯ งานบุคคล
24 ก.ย. – 2 ต.ค. 58 - ลงผลการเรียนชั้นม.1 - 6 งานวัดผล, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
25 - 30  ก.ย. 58 - ส่งสรุปโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหาร / กลุ่มสาระฯ / งาน ปีงบประมาณ 2558 ระยะที่ 1 และ 2 กลุ่มบริหาร, งานแผนงาน, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, หัวหน้างานฯ
1 - 9 ต.ค. 58 - ส่งข้อมูลประมาณการงบประมาณของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำ ปีงบประมาณ 2559 ระยะที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริหารฯ , กลุ่มสาระฯ และงาน เพื่อกลุ่มบริหารฯ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหาร, งานแผนงาน, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, หัวหน้างานฯ
1 - 27 ต.ค. 58 - รับสมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2558
- กำหนดการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2558
สทศ., นักเรียนชั้นม.6
7 ต.ค. 58 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2558 - รับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ใส่แฟ้มสมุดรายงานประจำตัว (สมุดพก) กลุ่มฯ วิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา
กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดผล,
ครูที่ปรึกษา
8 ต.ค. 58 - ส่ง GPA 5 ภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.6  ให้ สพม.2 เพื่อหลอมรวมส่งศูนย์ GPA กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดผล
9 ต.ค. 58 - ชั้น ม.1 – 6 รับแบบรายงาน ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายบุคคล ปพ.6 (สมุดพก)
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ 2/2558
ครูที่ปรึกษา กลุ่มฯ วิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา
ต.ค. 58 - กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
และกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
10 – 29 ต.ค. 58 - ปิดภาคเรียนที่ 1/2558  
12 - 30 ต.ค. 58 - นำข้อมูลงบประมาณของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระยะที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริหารฯ , กลุ่มสาระฯ และงาน ที่ผ่านการพิจารณาจัดสรรเรียบร้อยแล้ว มาจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2559 ระยะที่ 1 และ 2 (2/2558 และ 1/2559) งานแผนงาน
30 ต.ค. 58 - เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 กลุ่มฯ วิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา
  ข่าวจาก "ครูบ้านนอกดอทคอม"  

  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ
Water Ranger #4 พุทธจักร
Water Ranger ครอบครัวข่าว
รวมพลังวัยใส / ยุวชนวัยใส
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
พัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
DLIT
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
SchoolNet
วัดหัวลำโพง
e-book สสวท.
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
คู่มือครูคณิตศาสตร์
คู่มือครูวิทยาศาสตร์
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178 - 80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com