หน้าหลัก Last Update : Thu, 3 September, 2015 13:39
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู / นักเรียน
ตารางสอนครู
การงาน คณิต ต่างประเทศ
ไทย แนะแนว วิทย์
ศิลป สังคม สุขศึกษา
ตารางสอนนักเรียน
ม.1   ม.2   ม.3
ม.4  
ม.5   ม.6
ผลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
เอกสารเผยแพร่
โครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินภายใน 2553
ประเมินพึงพอใจ 2553
การวิเคราะห์ศักยภาพ ม.1
แอนิเมชัน & การสร้างสรรค์
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
ออกแบบ & สร้างเว็บไซต์
ผลงานนักเรียน 2557
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
ประชาสัมพันธ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิบัติการพิทักษ์น้ำ Water Ranger ข่าวไลฟ์สไตล์ ( ที่มา ครอบครัวข่าว3 )
นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดแผนการรณรงค์การประหยัดน้ำในสถานศึกษา โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในกิจกรรม "Water Range ปฏิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่ 4" ให้กับ "โรงเรียนพุทธจักรวิทยา" รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 30,000 บาท ไปเลยจ้า โดยมี ผอ.วรรณภา ทองสีไพล ครูณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์ และคณะนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกัน ( ที่มา : การประปานครหลวง )
ภาพกิจกรรม
เดือนกรกฎาคม

2-3/07/58 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม โดยมีพระครูพิพิธธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและคณะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
 
07/07/58 นำเอกสาร ร่องรอยการบริหาร จัดการศึกษา ร่วมกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด
 
08/07/58 ศึกษานิเทศก์ สพม.2 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา

21/07/58 พิธีมอบทุนการศึกษา แด่พระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา วัดหัวลำโพง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 
24/07/58 คณะครู นักเรียน แห่เทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน รอบๆ เขตบางรัก เนื่องในโอกาส วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
 
27/07/58 กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน้ำ โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปีที่ 4 โดยการประปานครหลวง

28/07/58 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 มีการแสดงละคร และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมกิจกรรม
 

 

   
เดือนมิถุนายน

2 มิ.ย. 58 แสดงความยินดี ครูอรอุมา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และครูเรวัฒน์ ย้ายไปร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
 
5 มิ.ย. 58 พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 
11 มิ.ย. 58 นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดี นางสาววรรณภา ทองสีไพล รับตำแหน่ง ผอ.รร.พุทธจักรวิทยา

12 มิ.ย. 58 คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียน เข้ากราบคารวะนางสาววรรณภา ทองสีไพล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

 
25 มิ.ย. 58 กิจกรรมพิธีการไหว้ครู โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทหมหานคร ประธานในพิธี
 
25 มิ.ย. 58 พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีประดับเข็มตราโรงเรียน

25 มิ.ย. 58 งานวันจักรารำลึก และงานเลี้ยงต้อนรับนางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
 
26 มิ.ย. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีนางสาววรรณภา ทองสีไพล เป็นประธาน และมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ชนะ การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย
 
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก โดยความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาล บางรัก
ประกาศ
 
 
  ปฏิทินปฏิบัติงาน ดูทั้งหมด
18 ส.ค. 58 - สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 58 - สำรวจรายวิชาที่เข้าตารางสอบ ครูประจำวิชา, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
21 ส.ค. 58 - นักเรียนประชุมคุณธรรม งานกิจการนักเรียน
28 ส.ค. 58 - ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558  ม.1 – 6
- นักเรียนประชุมคุณธรรม
งานวัดผล, ครูประจำวิชา
งานกิจการนักเรียน
31 ส.ค. 58 - ครูที่ปรึกษาส่งบันทึก Home Room
- มอบธงความสะอาดประจำเดือนสิงหาคม
ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
4 ก.ย. 58 - นักเรียนประชุมคุณธรรม งานกิจการนักเรียน
2 - 10 ก.ย. 58 - จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
- สอบปลายภาคนอกตาราง ภาคเรียนที่ 1/2558
งานวัดผล, ครูประจำวิชา
11 ก.ย. 58 - ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม. 1 – 6  ที่ได้รับผลการเรียน “ร” ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการแล้ว
- ส่งสมุด ปพ.5ในรายวิชาที่สอบนอกตาราง เพื่อลงผลการสอบปลายภาค 1 / 2558 ชั้น ม.1 – 6
- ส่งผลรายวิชากิจกรรม ชั้น ม.1 – 6
- นักเรียนประชุมคุณธรรม
ครูประจำวิชา งานวัดผล, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
งานวัดผล, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานกิจการนักเรียน
14 ก.ย. 58 - ครูที่ปรึกษาส่งบันทึก Home Room ครูที่ปรึกษา
16 - 18  ก.ย. 58 - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดผล,
ครูประจำวิชา
22 ก.ย. 58 - ส่งผลการเรียน 0, ร, มผ.  (ประกาศมือ)
- ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2  ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
งานวัดผล, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา
23 ก.ย. 58 - ประกาศผลการเรียน 0, ร, มผ  (ประกาศมือ)
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2558
งานวัดผล, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา
23 - 24 ก.ย. 58 - สอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1  ครั้งที่ 1/2558
- ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
กลุ่มฯ วิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา
24 ก.ย. 58 - ส่งผลสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 กลุ่มฯวิชาการ, งานวัดผล, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา
25 ก.ย. 58 - จัดงานแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ กลุ่มฯ งานบุคคล
24 ก.ย. – 2 ต.ค. 58 - ลงผลการเรียนชั้นม.1 - 6 งานวัดผล, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
25 - 30  ก.ย. 58 - ส่งสรุปโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหาร / กลุ่มสาระฯ / งาน ปีงบประมาณ 2558 ระยะที่ 1 และ 2 กลุ่มบริหาร, งานแผนงาน, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, หัวหน้างานฯ
1 - 9 ต.ค. 58 - ส่งข้อมูลประมาณการงบประมาณของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำ ปีงบประมาณ 2559 ระยะที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริหารฯ , กลุ่มสาระฯ และงาน เพื่อกลุ่มบริหารฯ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหาร, งานแผนงาน, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, หัวหน้างานฯ
1 - 27 ต.ค. 58 - รับสมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2558
- กำหนดการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2558
สทศ., นักเรียนชั้นม.6
7 ต.ค. 58 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2558 - รับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ใส่แฟ้มสมุดรายงานประจำตัว (สมุดพก) กลุ่มฯ วิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา
กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดผล,
ครูที่ปรึกษา
8 ต.ค. 58 - ส่ง GPA 5 ภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.6  ให้ สพม.2 เพื่อหลอมรวมส่งศูนย์ GPA กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดผล
9 ต.ค. 58 - ชั้น ม.1 – 6 รับแบบรายงาน ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายบุคคล ปพ.6 (สมุดพก)
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ 2/2558
ครูที่ปรึกษา กลุ่มฯ วิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา
ต.ค. 58 - กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
และกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
10 – 29 ต.ค. 58 - ปิดภาคเรียนที่ 1/2558  
12 - 30 ต.ค. 58 - นำข้อมูลงบประมาณของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระยะที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริหารฯ , กลุ่มสาระฯ และงาน ที่ผ่านการพิจารณาจัดสรรเรียบร้อยแล้ว มาจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2559 ระยะที่ 1 และ 2 (2/2558 และ 1/2559) งานแผนงาน
30 ต.ค. 58 - เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 กลุ่มฯ วิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา
  ข่าวจาก "ครูบ้านนอกดอทคอม"  

  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Water Ranger #4 พุทธจักร
Water Ranger ครอบครัวข่าว
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
พัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
DLIT
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
SchoolNet
วัดหัวลำโพง
e-book สสวท.
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
คู่มือครูคณิตศาสตร์
คู่มือครูวิทยาศาสตร์
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178 - 80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com