หน้าหลัก Last Update : Tue, 17 July, 2018 19:55
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2552 ปรับปรุง 2560
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ประกาศโรงเรียน
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ประกาศ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู / นักเรียน
ผลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
คุณครูสมบูรณ์ อังศุภโชติ
นักเรียนปีการศึกษา 2560
คุณครูสุพรรณี สรงฤทธิรัตน
คุณครูพิศมัย มงคลวิเชียร
ครูณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์
ครูเวียงแก้ว หมายราบรื่น
ครูอมรา สมพงษ์
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
 
เอกสารเผยแพร่
โครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินภายใน 2553
ประเมินพึงพอใจ 2553
การวิเคราะห์ศักยภาพ ม.1
 
แอนิเมชัน
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
 
ออกแบบ & สร้างเว็บไซต์
ผลงานนักเรียน 2557
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2558
กิจกรรม 2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
000.jpg

17 - 18 ก.ค. 61 :  สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
13 ก.ค. 61 :  ตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2561
10 ก.ค. 61 :  ตรวจสุขภาพอนามัยช่องปาก โดยคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ก.ค. 61 :  นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากสโมสรโรตารี่ สีลม
6 ก.ค. 61 :  โครงการรู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง
2 ก.ค. 61 :  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ปฏิทินปฏิบัติการ
เดือน กรกฎาคม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๒ - ๒๐ - ตรวจสอบวุฒิ ม.๓, ม.๖ - กลุ่มบริหารวิชาการ
๒ - ๓๑ - กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- จัดทำ BJW NEWS Edition ๔ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
- การบำรุง/ซ่อมแซม รักษาสภาพรถโรงเรียน
- กิจกรรมรักการอ่าน
- กิจกรรมหมอภาษาพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาอ่าน เขียน
- กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- เยี่ยมบ้านนักเรียน
- ติวข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แทรกในเนื้อหา รายวิชา
  + ม.๓ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  + ม.๖ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- งานประชาสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์
- กลุ่มบริหารทั่วไป
- กลุ่มสาระฯภาษาไทย
- กลุ่มสาระฯภาษาไทย
- กลุ่มสาระฯภาษาไทย
- กลุ่มบริหารงานบุคคล, ครูที่ปรึกษา
- ครูประจำวิชา, งานวัดผล, หัวหน้ากลุ่มสาระ

- กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
๑๖ - ตักบาตรวัยใสใส่ใจธรรมะ
- ประชุมฝ่ายบริหาร
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ฝ่ายบริหาร
๑๖ - ๓๑ - กิจกรรมแยกขยะ : ขยะสร้างมูลค่า - งานอนุรักษ์พลังงาน
๑๗ - ๑๘ - สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ - กลุ่มบริหารวิชาการ
๑๘ - ๒๖ - นำนักเรียนไปรับทุนการศึกษาวัดสามพระยา ทุนร่วมกตัญญู - งานแนะแนว
๑๙ - นำนักเรียนไปรับทุนการศึกษาวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง - งานแนะแนว
๒๐ - ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - กลุ่มบริหารงานวิชาการ
๒๐ - ๒๒ - โครงการศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ผู้อำนวยการ
๒๐ - ๓๑ - กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลพุทธจักรคัพ - กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
๒๓ - ตักบาตรวัยใสใส่ใจธรรมะ
- ประชุมฝ่ายบริหาร
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ฝ่ายบริหาร
๒๔ - การอบรม Active Learning (๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.) - กลุ่มบริหารงานบุคคล, ครูทุกคน
๒๕ - อบรม Intensive English class (๕)
- แจกผลคะแนนการสอบกลางภาค ๑/๒๕๖๑
- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น
- กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ ทุกกลุ่ม
- ครูที่ปรึกษา, กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล , หัวหน้าระดับชั้น, ครูที่ปรึกษา
๒๖ - พิธีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา
- มอบรางวัลผลงานการถ่ายภาพ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
- งานอนุรักษ์พลังงาน
๒๗ วันอาสาฬหบูชา  
๒๗ - ๒๙ - สัมมนาวิชาการ เรื่อง ระเบียบและแนวปฏิบัติงานสถานศึกษา - ผู้อำนวยการ
๒๘ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐  
๓๐ - วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐  
๓๑ กิจกรรม PLC (๖) -กลุ่มบริหารวิชาการ, ครูทุกคน
  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
รู้เท่าทันผ่านเว็บ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานฯ
Water Ranger #4 พุทธจักร
Water Ranger ครอบครัวข่าว
4 ร แชมป์ประหยัดน้ำ ช่อง 3
ช่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์
รวมพลังวัยใส / ยุวชนวัยใส
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
SciMath คลังความรู้
DLIT
DLIT Buddhajak
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
SchoolNet
วัดหัวลำโพง
 
e-book สสวท.
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
คู่มือครูคณิตศาสตร์
คู่มือครูวิทยาศาสตร์
 
Copyright @ 2018 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.   Tel : 0 2637 1178 - 80   Fax : 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : somsak@buddhajak.ac.th