หน้าหลัก Last Update : Sat, 11 August, 2018 20:47
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2552 ปรับปรุง 2560
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ประกาศโรงเรียน
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ประกาศ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู / นักเรียน
ผลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
คุณครูสมบูรณ์ อังศุภโชติ
นักเรียนปีการศึกษา 2560
คุณครูสุพรรณี สรงฤทธิรัตน
คุณครูพิศมัย มงคลวิเชียร
ครูณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์
ครูเวียงแก้ว หมายราบรื่น
ครูอมรา สมพงษ์
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
 
เอกสารเผยแพร่
โครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินภายใน 2553
ประเมินพึงพอใจ 2553
การวิเคราะห์ศักยภาพ ม.1
 
แอนิเมชัน
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
 
ออกแบบ & สร้างเว็บไซต์
ผลงานนักเรียน 2557
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2558
กิจกรรม 2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
000.jpg

10 ส.ค. 61 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราขินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561
9 ส.ค. 61 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3, ม.6
8 ส.ค. 61 การนิเทศและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากคณะศึกษานิเทศก์ สพท.2
6 ส.ค. 61 ชมรมประดิษฐ์สร้างสรรค์ มอบตุ๊กตาน้องน่ารัก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3 ส.ค. 61 นักเรียนรับทุนวัดสามพระยา

ปฏิทินปฏิบัติการ
เดือน สิงหาคม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๑ - ๓๑ - กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- การบำรุง/ซ่อมแซม รักษาสภาพรถโรงเรียน
- กิจกรรมรักการอ่าน
- กิจกรรมหมอภาษาพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาอ่าน –เขียน
- กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- ติวข้อสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แทรกใน
  เนื้อหารายวิชา
   + ม.๓ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
   + ม.๖ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
- จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- งานประชาสัมพันธ์
- กลุ่มบริหารทั่วไป
- กลุ่มสาระฯภาษาไทย
- กลุ่มสาระฯภาษาไทย
- กลุ่มสาระฯภาษาไทย
- งานโภชนาการ
- กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
- ครูประจำวิชา, งานวัดผล , หัวหน้ากลุ่มสาระ


- งานแผนงาน
- ตักบาตรวัยใสใส่ใจธรรมะ
- ประชุมฝ่ายบริหาร
- กิจกรรมประดิษฐ์จิตอาสาบริจาคตุ๊กตาน้องน่ารัก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ฝ่ายบริหาร
- กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
- กิจกรรม PLC (๗)
- ส่งรูปเล่มการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- กลุ่มบริหารวิชาการ, ครูทุกคน
- งานแนะแนว
- กิจกรรม Intensive English class (๗)
- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น

- กิจกรรมวันอาเซียน
- กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ, ทุกกลุ่ม
- กลุ่มบริหารงานบุคคล, หัวหน้าระดับชั้น, ครูที่ปรึกษา
- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
๑๐ - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและจัดพิธีมอบทุนการศึกษา - กลุ่มบริหารงานบุคคล, งานแนะแนว
๑๒ - วันแม่แห่งชาติ
๑๓ - หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
๑๔ - กิจกรรม PLC (๘) - กลุ่มบริหารวิชาการ, ครูทุกคน
๑๕ - ๓๑ - ติดตามผลนักเรียนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖, จัดป้ายนิเทศ - งานแนะแนว
๑๕ - กิจกรรม Intensive English class (๘)
- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น
- กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ, ทุกกลุ่ม
- กลุ่มบริหารงานบุคคล, หัวหน้าระดับชั้น, ครูที่ปรึกษา
๑๖ - ๓๑ - กิจกรรมแยกขยะ : ขยะสร้างมูลค่า - งานอนุรักษ์พลังงาน
๑๗ - งานวันวิทยาศาสตร์ - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
๒๐ – ๓๑ - แข่งวอลเลย์บอล อุ่นมณีคัพ
- ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครั้งที่ ๒
- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒๐ - ตักบาตรวัยใสใส่ใจธรรมะ
- ประชุมฝ่ายบริหาร
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ฝ่ายบริหาร
๒๑ - กิจกรรม PLC (๙) - กลุ่มบริหารวิชาการ, ครูทุกคน
๒๒ - กิจกรรม Intensive English class (๙)
- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น

- กิจกรรม Big Cleaning Day
- กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ, ทุกกลุ่ม
- กลุ่มบริหารงานบุคคล, หัวหน้าระดับชั้น, ครูที่ปรึกษา
- กลุ่มบริหารทั่วไป
๒๔ - แจ้งผลการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ให้ผู้ประกอบการร้านค้าทราบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง - งานโภชนาการ
๒๕ - Symposium : โครงการโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ - กลุ่มบริหารวิชาการ
๒๗ - ตักบาตรวัยใสใส่ใจธรรมะ
- ประชุมฝ่ายบริหาร
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ฝ่ายบริหาร
๒๘ - กิจกรรม PLC (๑๐) - กลุ่มบริหารวิชาการ, ครูทุกคน
๒๙ - กิจกรรม Intensive English class (๑๐)
- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น

- สำรวจรายวิชาที่จะจัดตารางสอบ
- กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ, ทุกกลุ่ม
- กลุ่มบริหารงานบุคคล, หัวหน้าระดับชั้น, ครูที่ปรึกษา
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูทุกคน
  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
รู้เท่าทันผ่านเว็บ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานฯ
Water Ranger #4 พุทธจักร
Water Ranger ครอบครัวข่าว
4 ร แชมป์ประหยัดน้ำ ช่อง 3
ช่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์
รวมพลังวัยใส / ยุวชนวัยใส
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
SciMath คลังความรู้
SciMath คู่มือการใช้หลักสูตร
Test Blueprint O-NET ม.3
Test Blueprint O-NET ม.6
DLIT
DLIT Buddhajak
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
 
Copyright @ 2018 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.   Tel : 0 2637 1178 - 80   Fax : 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : somsak@buddhajak.ac.th