หน้าหลัก Last Update : Wed, 12 December, 2018 10:55
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2552 ปรับปรุง 2560
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
เครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมผู้ปกครองและครู
สมาคมศิษย์เก่า
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2562
โครงการประกอบแผน 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ประกาศ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
หลักเกณฑ์ดูแลพฤติกรรมนร.
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู/นักเรียน
เอกสารเผยแพร่
SAR 60
SAR 59
ผลสำรวจพหุปัญญา
ข้อมูลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
คุณครูสมบูรณ์ อังศุภโชติ
นักเรียนปีการศึกษา 2560
คุณครูสุพรรณี สรงฤทธิรัตน
คุณครูพิศมัย มงคลวิเชียร
ครูณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์
ครูเวียงแก้ว หมายราบรื่น
ครูอมรา สมพงษ์
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
แอนิเมชัน
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
ออกแบบ & สร้างเว็บไซต์
ผลงานนักเรียน 2557
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2558
กิจกรรม 2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์
000.jpg

11 ธ.ค. 61 การเยี่ยมชั้นเรียน และร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบสนันสนุน โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ของคณะครูแกนนำ และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรภูฏาน
5 ธ.ค. 61 บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยรมนาถบพิตร
4 ธ.ค. 61 กีฬาภายในโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
4 ธ.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
3 ธ.ค. 61 กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
3 ธ.ค. 61 คณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน

ปฏิทินปฏิบัติการ
เดือน ธันวาคม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
3 - 28 - กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตลอดปีการศึกษา
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- การบำรุง/ซ่อมแซม รักษาสภาพรถโรงเรียน
- กิจกรรมรักการอ่าน
- กิจกรรมหมอภาษาพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาอ่าน – เขียน
- กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
- การติว O – Net นักเรียนชั้น ม.3, 6
- จัดทำ BJW NEWS Edition 5 ฉบับที่ 2/2561
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- งานประชาสัมพันธ์
- กลุ่มบริหารทั่วไป
- กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
- กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
- กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
- ครูประจำวิชา
- กลุ่มบริหารวิชาการ
- งานประชาสัมพันธ์
- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

11

คณะครูแกนนำของราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม PLC

- ครูทุกคน

12 - จัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา ม. 3
- ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
- งานแนะแนว
- ครูประจำวิชา, หน.กลุ่มสาระฯ
12 – 21 - การสอบ Pre O – net ม.3 - สพม.2, วัดผล, ครูประจำวิชา
12 – 25 - จัดทำข้อสอบกลางภาค 2 / 2561 - ครูประจำวิชา, งานวัดผล
17 - ตักบาตรวัยใสใส่ใจธรรมะ
- ประชุมฝ่ายบริหาร
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
- ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหาร, ครูอารีย์
17 – 26 - กิจกรรมแยกขยะ : ขยะสร้างมูลค่า - งานอนุรักษ์พลังงาน
18 - กิจกรรม PLC (5) - ครูทุกคน
19 - กิจกรรม Intensive English class (5)
- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น
- กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ, ทุกกลุ่ม
- กลุ่มบริหารงานบุคคล, หน.ระดับชั้น, ครูที่ปรึกษา
23 - 24 ประชุมผู้บริหาร สพม.2 ณ วังน้ำเขียว - ผู้อำนวยการ
24 - ตักบาตรวัยใสใส่ใจธรรมะ - กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
24 - 25 ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าแนะแนวนักเรียนชั้น ป.6 - งานแนะแนว
25 - กิจกรรม PLC (6) - ครูทุกคน
26 - กิจกรรม Intensive English class (6)
- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น
- กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ, ทุกกลุ่ม
- กลุ่มบริหารงานบุคคล,
หน.ระดับชั้น, ครูที่ปรึกษา
27 - 28 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 - กลุ่มบริหารวิชาการ
31 วันสิ้นปี  
  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
รู้เท่าทันผ่านเว็บ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานฯ
Water Ranger #4 พุทธจักร
Water Ranger ครอบครัวข่าว
4 ร แชมป์ประหยัดน้ำ ช่อง 3
ช่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์
รวมพลังวัยใส / ยุวชนวัยใส
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
SciMath คลังความรู้
SciMath คู่มือการใช้หลักสูตร
Test Blueprint O-NET ม.3
Test Blueprint O-NET ม.6
DLIT
DLIT Buddhajak
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
 
Copyright @ 2018 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.   Tel : 0 2637 1178 - 80   Fax : 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : somsak@buddhajak.ac.th