หน้าหลัก Last Update : Mon, 22 September, 2014 13:53
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
คำสั่งโรงเรียน
เว็บไซต์ครูพุทธจักร
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู / นักเรียน
ตารางสอน 1/2557
.ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ผลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่น
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
เอกสารเผยแพร่
โครงสร้างหน่วยเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 2553
รายงานประเมินความพึงพอใจ
2553
สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แอนิเมชันกับการสร้างสรรค์ 2
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
ประกาศ
23 กันยายน 2557 : ประกาศผลการเรียน 0, ร, มส
23 - 24 กันยายน 2557 : สอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/57
ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
เดือน กันยายน
04/09/2014 : พิธีทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ยอดบริจาค 1,191,470.75 บาท รายละเอียด.. 1209/2014 : พิธีมุทิตาจิต คุณครูชนานุช และคุณครูกัลยา กล่าวอำลานักเรียน รายละเอียด..
เดือน สิงหาคม
08/08/2014 : "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูของแผ่นดิน" กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 รายละเอียด.. 08/08/2014 : "สัปดาห์อาเซียน" กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายละเอียด..
เดือน กรกฎาคม
09/07/2014 : ประชาสัมพันธ์ ร่วมทำบุญ ในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ยอดบริจาค 21,740 บาท รายละเอียด.. 18/07/2014 : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบทุนการศึกษา วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รายละเอียด..
เดือน มิถุนายน
16/06/2014 : พิธีเปิด โครงการต้นแบบ “ห้องอุ่นใจ” และมองธงลูกเสือต้านยาเสพติด รายละเอียด... 26/06/2014 : กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดพิธีประดับเข็มตราโรงเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียด...
27/06/2014 : นายเรวัฒน์ จันทร์หอม ปฎิบัติหน้าที่ รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธาน รายละเอียด... คณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรม โครงการรักห้องเรียน เพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียน รู้จักรักษาความสะอาด ภายในห้องเรียน ของตนเอง รายละเอียด...
เดือน พฤษภาคม
07/05/2014 : ประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม รายละเอียด... 07/05/2014 : บรรยายเรื่อง "การวัดและประเมินผล" โดย ดร.วรรณพร สุขอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพม.2 รายละเอียด...
08/05/2014 : พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย นายสัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รายละเอียด... 08/05/2014 : บรรยายเรื่อง "ระเบียบวินัยครู และบุคลากรทางการศึกษา" โดย นายสาโรช บุตรเนียร นิติกร สพม.2 รายละเอียด...
13/05/2014 : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และมอบเงินอุดหนุนฯ รายละเอียด... 28/05/2014 : ช่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ "ชูรัก ชูรส" รายละเอียด...
30/05/2014 : กิจกรรม “พุทธจักรวิทยาดับควันบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก รายละเอียด...    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ภาคเรียนที่ 1/2557
วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติการ ผู้ดำเนินงาน
16, 17  ก.ย. 57 - สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 ครู, วัดผล, วิชาการ
22 ก.ย. 57 - ส่งผลการเรียน 0, ร, มผ  (ประกาศมือ)
- ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
ครูประจำวิชา,
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,วัดผล
23 ก.ย. 57 - ประกาศผลการเรียน 0, ร, มผ  (ประกาศมือ)
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2557
ครูประจำวิชา,
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, วัดผล
23 - 24 ก.ย. 57 - สอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1  ครั้งที่ 1/2557
- ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
ครูประจำวิชา ,            หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, วิชาการ
24 ก.ย. 57 - ส่งผลสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 ครูประจำวิชา, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, วัดผล, วิชาการ
24 ก.ย. – 3 ต.ค 57 - ลงผลการเรียน ชั้นม.1 – 6 กลุ่มสาระฯ , วัดผล

25 ก.ย. 57

บันทึกรายงานพฤติกรรมประจำเดือน กันยายน 2557

นักเรียนทุกคน

30 ก.ย. 57

- ครูที่ปรึกษาส่งบันทึก HOME  ROOM
- มอบธงความสะอาดประจำเดือน กันยายน

- ครูที่ปรึกษา
- คกก.นักเรียน

1 - 27 ต.ค. 57 - รับสมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/
   วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557
- กำหนดการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2557 : วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2557
นักเรียน, สทศ.
7 ต.ค. 57 - ส่ง GPA 5 ภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.6  ให้ สพม.2 เพื่อหลอมรวมส่งศูนย์ GPA งานวัดผล , วิชาการ
9 – 10 ต.ค. 57 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2557 ครูประจำวิชา, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, วิชาการ
9 ต.ค. 57 - รับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
  ใส่แฟ้มสมุดรายงานประจำตัว (สมุดพก)
ครูที่ปรึกษา,งานวัดผล,
วิชาการ
10 ต.ค. 57 - ชั้น ม.1 – 6 รับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
  ปพ.6 (สมุดพก)
ครูที่ปรึกษา
11 – 23 ต.ค. 57 - ปิดภาคเรียนที่ 1/2557  
27 ต.ค. 57 - เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ครูประจำวิชา, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, วิชาการ
  ข่าวจาก "ครูบ้านนอกดอทคอม"  

  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
พัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
SchoolNet
Copyright @ 2014 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com