หน้าหลัก Last Update : Wed, 17 July, 2019 16:29
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2552 ปรับปรุง 2560
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
เครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมผู้ปกครองและครู
สมาคมศิษย์เก่า
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2562
โครงการประกอบแผน 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ประกาศ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
หลักเกณฑ์ดูแลพฤติกรรมนร.
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู/นักเรียน
เอกสารเผยแพร่
SAR 60
SAR 59
ผลสำรวจพหุปัญญา
ข้อมูลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
คุณครูสมบูรณ์ อังศุภโชติ
นักเรียนปีการศึกษา 2560
คุณครูสุพรรณี สรงฤทธิรัตน
คุณครูพิศมัย มงคลวิเชียร
ครูณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์
ครูเวียงแก้ว หมายราบรื่น
ครูอมรา สมพงษ์
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
แอนิเมชัน
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
ออกแบบ & สร้างเว็บไซต์
ผลงานนักเรียน 2557
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2558
กิจกรรม 2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2561

11 ก.ค. 62 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
3 ก.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 ก.ค. 62 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด / กิจกรรมอนุรักษ์ภาษาไทย / ให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14 มิ.ย. 62 ค่ายคุณธรรม
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู / ตัวแทนนร.นำกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย ร.พ.จุฬาฯ / พิธีประดับเข็ม ม.4 / พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
10 มิ.ย. 62 โครงการสนับสนุนโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)
7 มิ.ย. 62 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

ปฏิทินปฏิบัติการ
เดือน กรกฎาคม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๑๘ - ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - กลุ่มฯ งานบุคคล
  - ประชุมปฏิบัติการของรับเงินบำเหน็จบำนาญ กรณีเกษียณอายุราชการปกติ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา - ครูและนักการที่เกษียณ
๑๙ - พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง - แนะแนว, สาระฯ สังคม
๒๓ – ๒๔ - สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ชั้น ม.๑ – ม.๖ - ทุกสาระฯ , กลุ่มฯ วิชาการ
๒๔ – ๒๕ - ประชุมพัฒนาผู้บริหารสัญจร สพม.๒ - ผู้อำนวยการ
๒๒ - ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ เข้าสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ทุกคน, กลุ่มฯ วิชาการ
  - กิจกรรม  PLC (๙) - ทุกคน
๒๖ - ส่งใบคะแนนสอบกลางภาค - กลุ่มฯ วิชาการ, ครูประจำวิชา
  - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ - กลุ่มฯ งานบุคคล
๒๙ - หยุดชดเชย  
๓๐ - ส่งสมุด ปพ.๕ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ - กลุ่มฯ วิชาการ, ประจำวิชา
เดือน สิงหาคม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
- นำนักเรียนรับทุนเก่งดี มีคุณธรรม ณ วัดสามพระยา - แนะแนว
- แจกผลคะแนนการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๖๒ - ที่ปรึกษา
- กิจกรรมวันแม่ - กลุ่มฯ งานบุคคล
๑๐ – ๑๒ - ศึกษาดูงานของสมาคมผู้บริหาร สพม.๒ - ผู้อำนวยการ
๑๒ - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.๙  
๑๔ – ๒๘ - นักเรียนแข่งฟุตซอลและวอลเลย์บอล พุทธจักรคัพ - สาระฯ สุขศึกษา
๑๖ - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ - สาระฯ วิทย์
๒๖ – ๒๗ - กิจกรรม Open class  
๒๙ - สำรวจรายวิชาที่เข้าตารางสอบ - ทุกคน, หัวหน้าสาระฯ
เดือน กันยายน
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๕ – ๑๓ - จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ - ประจำวิชา,กลุ่มฯ วิชาการ
  - สอบปลายภาคนอกตาราง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  
- กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ทุกคน
- กิจกรรมหัวใจสีแดง - ผู้อำนวยการ
๑๐ - ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.๑ – ม.๖ ที่ได้รับผลการเรียน “ร” ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการแล้ว - ประจำวิชา, หัวหน้าสาระฯ, กลุ่มฯ วิชาการ
  - ส่งสมุด ปพ.๕ ที่สอบนอกตารางเพื่อลงผลการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ชั้น ม.๑ – ม.๖  
  - ส่งรายวิชากิจกรรม ลส. – นน., ชุมนุม, แนะแนว ชั้น ม.๑ – ม.๖, รักการอ่าน ชั้นม.ปลาย  
๑๒ – ๑๓ - ประชุมสัมมนาของสมาคมผู้บริหารหญิง โรงเรียนมัธยมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย - ผู้อำนวยการ
๑๖ - คุณครูเกษียณกล่าวอำลานักเรียน - กลุ่มฯ งานบุคคล
๑๘, ๒๐ - สอบปลายภาค - กลุ่มฯ วิชาการ, ประจำวิชา
๒๐ - ครูเกษียณร่วมงานมุทิตาจิต สพม.๒ ณ ห้องประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) - ผู้อำนวยการ, ครูเกษียณ
๒๔ - ส่งผลการเรียน 0, ร, มผ - ประจำวิชา, หัวหน้าสาระฯ, กลุ่มฯ วิชาการ
  - ส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๒ ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  
๒๕ – ๒๖ - ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ - ประจำวิชา, หัวหน้าสาระฯ, กลุ่มฯ วิชาการ
๒๕ - งานมุทิตาจิตของโรงเรียน - กลุ่มฯ งานบุคคล, กลุ่มฯ ทั่วไป, ครูเกษียณ
  - ประกาศผลการเรียน 0, ร , มผ (ประกาศมือ) - ประจำวิชา, หัวหน้าสาระฯ , กลุ่มฯ วิชาการ
๒๗ ก.ย.– ๕ ต.ค. - ลงผลการเรียน - กลุ่มฯ วิชาการ
  - เสนอผลการเรียนให้ผู้อำนวยการอนุมัติ  
๓๐ - ประชุมผู้บริหาร สพม.๒ - ผู้อำนวยการ
  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
รู้เท่าทันผ่านเว็บ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานฯ
Water Ranger #4 พุทธจักร
Water Ranger ครอบครัวข่าว
4 ร แชมป์ประหยัดน้ำ ช่อง 3
ช่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์
รวมพลังวัยใส / ยุวชนวัยใส
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
SciMath คลังความรู้
SciMath คู่มือการใช้หลักสูตร
Test Blueprint O-NET ม.3
Test Blueprint O-NET ม.6
DLIT
DLIT Buddhajak
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
 
Copyright @ 2018 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.   Tel : 0 2637 1178 - 80   Fax : 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : somsak@buddhajak.ac.th