หน้าหลัก Last Update : Tue, 3 March, 2015 7:52
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
คำสั่งโรงเรียน
เว็บไซต์ครูพุทธจักร
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู / นักเรียน
ตารางสอน 1/2557
.ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ผลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
เอกสารเผยแพร่
โครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินภายใน 2553
ประเมินพึงพอใจ 2553
การวิเคราะห์ศักยภาพ ม.1
แอนิเมชัน & สร้างสรรค์ 2
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 1/2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
ประกาศ
ประกาศ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ห้องปฏิบัติการโภชนาการ 2402-0603
( รายละเอียด ประกาศ รายการ คุณลักษณะ )
ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา  2558
( ดาวน์โหลด ระเบียบ/ประกาศ/ใบสมัคร )
ประชาสัมพันธ์
5 - 6 มีนาคม 2558 : สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตัวอย่างงานของ น.ส.พัชรินทร์ สถิรแพทย์ ม.6/1 (คลิ้กที่นี่)
ตัวอย่างงานของ น.ส.พัชริญา แสงสุริย์ฉาย์ ม.5/2 (คลิ้กที่นี่)
ตัวอย่างงานของ น.ส.พิชชาภา วงศ์สาโรจน์ ม.6/1 (คลิ้กที่นี่)
ปฏิทินปฏิบัติงาน
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2557
วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติการ ผู้ดำเนินงาน

10 ก.พ. 58

- กิจกรรม Home Room ครั้งที่ 14 

งานกิจการนักเรียน, ครูที่ปรึกษา

11 - 18 ก.พ. 58

- สอบนอกตาราง และส่งผลสอบนอกตาราง ภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นม.1 – 6
- ส่งผลรายวิชากิจกรรมชุมนุม ชั้นม.1 – 6

งานวัดและประเมินผล, งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา

12 - 21 ก.พ. 58

- จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557  ชั้นม.1 – 6

งานวัดและประเมินผล, ครูประจำวิชา

12 ก.พ. 58

- สอบข้อสอบกลาง ของ สพฐ.  นักเรียนชั้น ม.1 - 2

สพม.2, กลุ่มฯ วิชาการ

13 ก.พ. 58

- นักเรียนประชุมคุณธรรม

งานกิจการนักเรียน

17 ก.พ. 58

- กิจกรรม Home Room ครั้งที่ 15 

งานกิจการนักเรียน, ครูที่ปรึกษา

18 - 19 ก.พ. 58

- สอบ NT นักเรียนชั้น ม.2
- สอบ LAS นักเรียนชั้น ม.5

สพม.2, กลุ่มฯ วิชาการ

20 ก.พ. 58

- นักเรียนประชุมคุณธรรม

งานกิจการนักเรียน

24 ก.พ. 58

- กิจกรรม Home Room ครั้งที่ 16 
- ครูที่ปรึกษาส่งบันทึก Home Room

งานกิจการนักเรียน, ครูที่ปรึกษา

1 – 15 มี.ค. 58

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

งานประกันคุณภาพฯ, กลุ่มบริหาร, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,
หัวหน้ามาตรฐานฯ

2 มี.ค. 58

- ส่งประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557  ชั้นม.1 – 6 (ประกาศมือ) 
- ส่งสมุด ปพ.5  ชั้นม.1 – 6

กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดและประเมินผล, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา

5 - 6 มี.ค. 58 - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557  ชั้นม.1 – 6 กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดและประเมินผล, ครูประจำวิชา
9 มี.ค. 58

- ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557  ชั้นม.1 – 6 (ประกาศมือ) 
- นักเรียนชั้นม.1 – 6 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1  ชั้นม.1 – 6
- ส่งและประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1  ชั้นม.1 – 6

กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดและประเมินผล, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา

9 มี.ค. 58

- นักเรียนชั้นม.3 และ 6 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 
- ส่งและประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2  ชั้นม.3 และ 6

กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดและประเมินผล, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, ครูประจำวิชา

9 – 20 มี.ค. 58

- ลงผลการเรียนนักเรียน ชั้นม.1 – 6
- ทำใบ ปพ.1 , ปพ.2  และ ปพ.6

กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดและประเมินผล

15 มี.ค. 58

- ประกาศผลการสอบ O-NET  นักเรียนชั้นม.3

สทศ.

15 มี.ค. 58

- ส่งเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท

กลุ่มฯ วิชาการ , กลุ่มสาระฯ

16 มี.ค. 58

- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.3 และ 6 ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดและประเมินผล

18 มี.ค. 58

- รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

งานประกันคุณภาพฯ, กลุ่มบริหาร, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,
หัวหน้ามาตรฐานฯ

20 – 25 มี.ค. 58

- จัดทำ ปพ.1  และ ปพ.2  ชั้นม.3 และ 6  (ใบประกาศนียบัตรให้ประธานกรรมการฯ เซ็นชื่อ)

กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดและประเมินผล

21 มี.ค. 58

- ประกาศผลการสอบ O-NET  นักเรียนชั้นม.6

สทศ.

24 – 25 มี.ค. 58

- จัดทำ ปพ.1  และ ปพ.2  ชั้นม.3 และ 6 
- จัดทำ ปพ.6  ชั้นม.1 - 6

กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดและประเมินผล  และครูที่ปรึกษา

27 มี.ค. 58

- กิจกรรมส่งลูกสู่โลกกว้าง
- แจกใบ ปพ.1 , ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร) และ ปพ.6 (สมุดพก) ชั้นม.3 และ 6
– รับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ไปใส่แฟ้มสมุด รายงานประจำตัว (สมุดพก) ชั้น ม.1 , 2 , 4 และ 5

- งานกิจการนักเรียน
- กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดและประเมินผล และครูที่ปรึกษา

31 มี.ค. 58

– นักเรียนรับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) สมุดรายงานประจำตัว (สมุดพก) ชั้น ม.1 , 2 , 4 และ 5

- กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดและประเมินผล และครูที่ปรึกษา

มี.ค. – เม.ย. 58

- เรียนซ้ำนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ไม่ผ่าน และจบหลักสูตร ไม่ทันรุ่น
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2558
- รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4  (นักเรียนชั้น ม.3 เดิมของโรงเรียน)
- รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

- กลุ่มฯ บริหาร , กลุ่มฯ วิชาการ, งานวัดและประเมินผล, งานกิจการนักเรียน และครูประจำวิชา

  ข่าวจาก "ครูบ้านนอกดอทคอม"  

  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เตรียมโรงเรียนอย่างไร
เพื่อให้พร้อมสู่ AEC
ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
พัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
SchoolNet
Copyright @ 2014 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com