หน้าหลัก Last Update : Sun, 17 June, 2018 0:11
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2552 ปรับปรุง 2560
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ประกาศโรงเรียน
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ประกาศ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู / นักเรียน
ผลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
คุณครูสมบูรณ์ อังศุภโชติ
นักเรียนปีการศึกษา 2560
คุณครูสุพรรณี สรงฤทธิรัตน
คุณครูพิศมัย มงคลวิเชียร
ครูณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์
ครูเวียงแก้ว หมายราบรื่น
ครูอมรา สมพงษ์
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
 
เอกสารเผยแพร่
โครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินภายใน 2553
ประเมินพึงพอใจ 2553
การวิเคราะห์ศักยภาพ ม.1
 
แอนิเมชัน
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
 
ออกแบบ & สร้างเว็บไซต์
ผลงานนักเรียน 2557
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2558
กิจกรรม 2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มิ.ย. 61 :  ตัวแทนนักเรียน นำกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ
14 มิ.ย. 61 :  พิธีประดับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2561
14 มิ.ย. 61 :  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
6 มิ.ย. 61 :  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินปฏิบัติการ
เดือน มิถุนายน
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
- ส่งผลวิเคราะห์ศักยภาพพหุปัญญา -ครูที่ปรึกษา, กลุ่มบริหารวิชาการ
๑ - ๒๙ - กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- การบำรุง/ซ่อมแซม รักษาสภาพรถโรงเรียน
- กิจกรรมรักการอ่าน
- กิจกรรมหมอภาษาพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาอ่าน - เขียน
- กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- เยี่ยมบ้านนักเรียน
- ติวข้อสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แทรกในเนื้อหารายวิชา
  + ม.๓ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  + ม.๖ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- งานประชาสัมพันธ์
- กลุ่มบริหารทั่วไป
- กลุ่มสาระฯภาษาไทย
- กลุ่มสาระฯภาษาไทย
- กลุ่มสาระฯภาษาไทย
- กลุ่มบริหารงานบุคคล, ครูที่ปรึกษา
- ครูประจำวิชา, งานวัดผล, หัวหน้ากลุ่มสาระ

- กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
- ตักบาตรวัยใสใส่ใจธรรมะ
- ประชุมฝ่ายบริหาร
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ฝ่ายบริหาร
๔ - ๘ - ถ่ายภาพผู้บริหาร และคณะครูที่ปรึกษา เพื่อลง BJW NEWS Edition ๔ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ - งานประชาสัมพันธ์
- วันสิ่งแวดล้อมโลก
- ส่งข้อมูลนักเรียน DMC.  รอบ ๑๐ มิ.ย. สพม. เขต ๒
- งานอนุรักษ์พลังงาน
- กลุ่มบริหารวิชาการ
๕ - ๓๐ - ประกวดภาพถ่ายวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม - งานอนุรักษ์พลังงาน
- พุทธมามกะ  นักเรียนชั้น ม.๑ , ม.๔  (คาบประชุมรวม)
- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น     
- กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
- กลุ่มบริหารงานบุคคล, หัวหน้าระดับชั้น, ครูที่ปรึกษา
- ประชุมครูประจำเดือน - ครูทุกคน
๑๑ - ตักบาตรวัยใสใส่ใจธรรมะ - กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑๒ - กิจกรรม PLC (๒) - กลุ่มบริหารวิชาการ, ครูทุกคน
๑๓ - ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น - กลุ่มบริหารงานบุคคล, หัวหน้าระดับชั้น, ครูที่ปรึกษา
๑๔ - พิธีไหว้ครู
- พิธีประดับเข็มนักเรียน ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐
- พิธีทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ที่ล่วงลับ
- งานวันจักรารำลึก
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มสาระฯสังคม
- กลุ่มบริหารทั่วไป
๑๘ - ตักบาตรวัยใสใส่ใจธรรมะ
- ประชุมฝ่ายบริหาร
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ฝ่ายบริหาร
๑๘ – ๒๒ - ติดตามผลนักเรียนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - งานแนะแนว
๑๘ - ๒๕ - กลุ่มสาระ/งาน/กลุ่มบริหาร จัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - งานแผนงาน
๑๘ - ๒๙ - กิจกรรมแยกขยะ : ขยะสร้างมูลค่า - งานอนุรักษ์พลังงาน
๑๙ - ค่ายคุณธรรม - กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒๐ - กิจกรรม Intensive  English class (๑)

- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น

- กิจกรรม Big Cleaning Day
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, ทุกกลุ่มสาระฯ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล, หัวหน้าระดับชั้น, ครูที่ปรึกษา
- กลุ่มบริหารทั่วไป
๒๕ - ตักบาตรวัยใสใส่ใจธรรมะ
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงบประมาณ
๒๖ - กิจกรรมสุนทรภู่สู่ภาษาไทย , ต่อต้านยาเสพติดและงดสูบบุหรี่โลก


- กิจกรรม PLC (๓)
- สำรวจรายวิชาที่เข้าตารางสอบกลางภาค ๑ / ๒๕๖๑           
- กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย, กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
- กลุ่มบริหารวิชาการ , ครูทุกคน
- ครูประจำวิชา, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, งานวัดผล
๒๗ - กิจกรรม Intensive  English class (๒)

- ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น     
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, ทุกกลุ่มสาระฯ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล, หัวหน้าระดับชั้น, ครูที่ปรึกษา
๒๘ - กิจกรรม “วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม” - งานอนุรักษ์พลังงาน
๓๐ - กิจกรรมการฝึกอบรมด้านอาชีพ  (โครงการโรงเรียนประชารัฐ) ชั้น ม.๓, ม.๕ - กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ, งานโครงการประชารัฐ
  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
รู้เท่าทันผ่านเว็บ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานฯ
Water Ranger #4 พุทธจักร
Water Ranger ครอบครัวข่าว
4 ร แชมป์ประหยัดน้ำ ช่อง 3
ช่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์
รวมพลังวัยใส / ยุวชนวัยใส
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
SciMath คลังความรู้
DLIT
DLIT Buddhajak
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
SchoolNet
วัดหัวลำโพง
 
e-book สสวท.
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
คู่มือครูคณิตศาสตร์
คู่มือครูวิทยาศาสตร์
 
Copyright @ 2018 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.   Tel : 0 2637 1178 - 80   Fax : 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : somsak@buddhajak.ac.th