หน้าหลัก Last Update : Mon, 27 July, 2015 16:53
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู / นักเรียน
ตารางสอนครู
การงาน คณิต ต่างประเทศ
ไทย แนะแนว วิทย์
ศิลป สังคม สุขศึกษา
ตารางสอนนักเรียน
ม.1   ม.2   ม.3
ม.4  
ม.5   ม.6
ผลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
เอกสารเผยแพร่
โครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินภายใน 2553
ประเมินพึงพอใจ 2553
การวิเคราะห์ศักยภาพ ม.1
แอนิเมชัน & การสร้างสรรค์
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
ออกแบบ & สร้างเว็บไซต์
ผลงานนักเรียน 2557
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

ครู นักเรียน สามารถ download ไฟล์ต้นฉบับทั้งหมด
(มีมากกว่าในเว็บ) ได้ ระบบ Intranet ตามวิธีการดังนี้
1. กดปุ่ม Windows + R (กดพร้อมกัน)
2.พิมพ์ \\ict119\ict กดปุ่ม Enter
3. เลือกบันทึกรูปที่ต้องการ

เดือนกรกฎาคม

2-3/07/58 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม โดยมีพระครูพิพิธธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและคณะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
 
07/07/58 นำเอกสาร ร่องรอยการบริหาร จัดการศึกษา ร่วมกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด
 
08/07/58 ศึกษานิเทศก์ สพม.2 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา

21/07/58 พิธีมอบทุนการศึกษา แด่พระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา วัดหัวลำโพง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 

24/07/58 คณะครู นักเรียน แห่เทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน รอบๆ เขตบางรัก เนื่องในโอกาส วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

 

 

 

 

 

27/07/58 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

เดือนมิถุนายน

2 มิ.ย. 58 แสดงความยินดี ครูอรอุมา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และครูเรวัฒน์ ย้ายไปร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
 
5 มิ.ย. 58 พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 
11 มิ.ย. 58 นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดี นางสาววรรณภา ทองสีไพล รับตำแหน่ง ผอ.รร.พุทธจักรวิทยา

12 มิ.ย. 58 คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียน เข้ากราบคารวะนางสาววรรณภา ทองสีไพล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

 
25 มิ.ย. 58 กิจกรรมพิธีการไหว้ครู โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทหมหานคร ประธานในพิธี
 
25 มิ.ย. 58 พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีประดับเข็มตราโรงเรียน

25 มิ.ย. 58 งานวันจักรารำลึก และงานเลี้ยงต้อนรับนางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
 
26 มิ.ย. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีนางสาววรรณภา ทองสีไพล เป็นประธาน และมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ชนะ การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย
 
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก โดยความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาล บางรัก
เดือนพฤษภาคม
         
ประกาศ
 
 
ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียน-วัดผล
วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติการ ผู้ดำเนินงาน

28 ก.ค. 58

- แจกผลคะแนนการสอบกลางภาค 1/2558

ครูที่ปรึกษา

** ส.ค. 58 **

- การติวนักเรียนชั้น ม.6  สอบ GAT , PAT
- การสอบ PISA  2015

ครูประจำชั้น,วิชา,วิชาการ

19 ส.ค. 58

- สำรวจรายวิชาที่เข้าตารางสอบ

ครู , หัวหน้ากลุ่ม

28 ส.ค. 58

- ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558  ม.1 – 6

ครูประจำวิชา,วัดผล

2 - 10 ก.ย. 58

- จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
- สอบปลายภาคนอกตาราง ภาคเรียนที่ 1/2558

ครูประจำวิชา,วัดผล

11 ก.ย. 58

- ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 – 6 ที่ได้รับผลการเรียน "ร" ที่ผ่านการอนุมัติจากท่านผู้อำนวยการแล้ว
- ส่งสมุด ปพ.5  ในรายวิชาที่สอบนอกตารางเพื่อลงผลการสอบปลายภาค 1 / 2558 ชั้น ม.1 – 6
- ส่งผลรายวิชากิจกรรม ชั้น ม.1 - 6

ครูประจำวิชา,
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,
วัดผล

16 - 18  ก.ย. 58

- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558

ครู, วัดผล, วิชาการ

22 ก.ย. 58

- ส่งผลการเรียน 0, ร, มผ  (ประกาศมือ)
- ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558

ครูประจำวิชา,
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,วัดผล

23 ก.ย. 58

- ประกาศผลการเรียน 0, ร, มผ  (ประกาศมือ)
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2558

ครูประจำวิชา,
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, วัดผล

23 - 24 ก.ย. 58

- สอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1  ครั้งที่ 1/2558
- ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบ

ครูประจำวิชา, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, วิชาการ

24 ก.ย. 58

- ส่งผลสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1/2558

ครูประจำวิชา, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, วัดผล, วิชาการ

*1 - 27 ต.ค. 58*

- รับสมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2558
- กำหนดการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2558

นักเรียน, สทศ.

24 ก.ย. – 2 ต.ค 58

- ลงผลการเรียน ชั้นม.1 – 6

กลุ่มสาระฯ , วัดผล

7 ต.ค. 58

- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2557
- รับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ใส่แฟ้มสมุดรายงานประจำตัว (สมุดพก)

ครูประจำวิชา, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, วิชาการ , ครูที่ปรึกษา,งานวัดผล,

8 ต.ค. 58

- ส่ง GPA 5 ภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.6  ให้ สพม.2  เพื่อหลอมรวมส่งกระทรวงศึกษาธิการ

งานวัดผล , วิชาการ

9 ต.ค. 58

- ชั้น ม.1 – 6 รับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6 (สมุดพก)
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้และประมวลรายวิชา(COURSE SYLLABUS) 2/2558

ครูที่ปรึกษา, ครูประจำวิชา, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, วิชาการ

10 – 29 ต.ค. 58

- ปิดภาคเรียนที่ 1/2558

 

30 ต.ค. 58

- เปิดภาคเรียนที่ 2/2558

ครูประจำวิชา, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, วิชาการ

  ข่าวจาก "ครูบ้านนอกดอทคอม"  

  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
พัฒนาผู้เรียน
งานห้องสมุด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
SchoolNet
วัดหัวลำโพง
e-book สสวท.
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
คู่มือครูคณิตศาสตร์
คู่มือครูวิทยาศาสตร์
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178 - 80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com