11 กรกฎาคม 2555
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน โรงเรียนพุทธจักรวิทยา แยกเป็น ม.ต้น ทุน ๆ ละ 1,500 บาท และ ม.ปลาย ทุน ๆ ละ 2,000 บาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )