10 สิงหาคม 2555
" ๘๐ พรรษา มหาราชินี "

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )