พิธีไหว้ครู
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕