พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
วันสถาปนาลูกเสือไทย
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕