ภาพกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
19 ส.ค. 54 เก็บตก คนสวย "งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2554" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14 ก.ค. 54 ถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
10 ก.ค. 54 ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1 - 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 ก.ค. 54 วันแห่งอาชีพเพื่ออนาคต กลุ่มบริหารงานบุคคล
27  มิ.ย., 4 ก.ค. 54 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับเยาวชน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
1 ก.ค. 54 วันสถาปนาการลูกเสือไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 มิ.ย. 54 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรม วันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก (ดนตรี กีฬา ศิลปะ เอาชนะยาเสพติด)
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
20 มิ.ย. 54 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้น ม.1, ม.4 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
16 มิ.ย. 54 พิธีไหว้ครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 มิ.ย. 54 พิธีประดับเข็มตราโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 มิ.ย. 54 งานวันจักรา กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 มิ.ย. 54 วันสิ่งแวดล้อมโลก  
1 - 2 พ.ค. 54 การประชุมผู้ปกครองนร. ม.1-.6 ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  
1 พ.ค. 54 วันงดสูบบุหรี่โลก พุทธจักรดับควันบุหรี่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

Copyright @ 2012 buddhajak. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com