เดือนกันยายน
       
01/09/58 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ข่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์ โรงเรียนได้รับ รางวัลชนะเลิศ Power Ranger #4   01/09/58 ศึกษานิเทศ สพม.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   09/09/58 การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม "รวมพลังวัยใส รวมใจลดคาร์บอน"โดยมี นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 เป็นประธาน และสำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรม “ยุวชนวัยใส อาสาใสใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผอ.เขตบางรัก เป็นประธาน    
เดือนสิงหาคม
     
04/08/58 กิจกรรม "ทางเลือก... ทางรอด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อความสอดคล้อง กับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน   11/08/58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณ ให้กับนักเรียน   18/08/58 กิจกรรมเนื่องใน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม น้อมระลึกถึง องค์พระบิดา วิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   21/08/58 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน และบุคลากร ระลึกถึง การที่ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตั้ง และเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน
           
28/08/58 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการรณรงค์ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในกิจกรรม "Water Ranger ปฏิบัติการ พิทักษ์น้ำ ปีที่ 4" จาก การประปานครหลวง            
เดือนกรกฎาคม
     
2-3/07/58 กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม โดยมี พระครูพิพิธธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และคณะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง   07/07/58 นำเอกสาร ร่องรอยการบริหาร จัดการศึกษา ร่วม กลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ ในการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด   08/07/58 ศึกษานิเทศก์ สพม.2 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษา   21/07/58 พิธีมอบทุนการศึกษา แด่พระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา วัดหัวลำโพง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
       
24/07/58 คณะครู นักเรียน แห่เทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน รอบ ๆ เขตบางรัก เนื่องในโอกาส วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา   27/07/58 กิจกรรม ส่งเสริมการประหยัดน้ำ โครงการรณรงค์การใช้น้ำ อย่างรู้คุณค่า ปีที่ 4 โดยการประปานครหลวง   28/07/58 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 มีการแสดงละคร และมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ร่วมกิจกรรม    
เดือนมิถุนายน
     
02/06/58 แสดงความยินดี ครูอรอุมา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และครูเรวัฒน์ ย้ายไป ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน   05/06/58 พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะ กรุงเทพมหานคร ประธานพิธี แสดงตนเป็นพุทธมามกะ   11/06/58 นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดี นางสาววรรณภา ทองสีไพล รับตำแหน่ง ผอ.รร.พุทธจักรวิทยา   12/06/58 คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียน เข้ากราบคารวะ นางสาววรรณภา ทองสีไพล เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
     
25/06/58 กิจกรรมพิธีการไหว้ครู โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทหมหานคร ประธานในพิธี   25/06/58 พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ในพิธีประดับเข็มตราโรงเรียน   25/06/58 งานวันจักรารำลึก และงานเลี้ยงต้อนรับ นางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา   26/06/58 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีนางสาววรรณภา ทองสีไพล เป็นประธาน และมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ชนะ การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย
           
26/06/58 กิจกรรมวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก โดยความร่วมมือกับ สถานีตำรวจนครบาล บางรัก            
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178 - 80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com