จากแต่กาย... ใจยังอยู่
2 มิถุนายน 2558

ตามที่ข้าราชการครู นายเรวัฒน์ จันทร์หอม ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองกลุ่มบริหารงานบุคคลมีคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และนางอรอุมา บุญไตร ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โรงเรียนพุทธจักรวิทยาจึงได้จัดงานแสดงความยินดีให้กับข้าราชการดังกล่าวณ ห้องประชุมปุสสนาค 3 (ครูปฐวี งานโสตทัศนศึกษา ภาพ/ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com