ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี : 7 กรกฎาคม 2558

ผู้อำนวยการวรรณภา ทองสีไพล และงานประกันคุณภาพการศึกษา นำเอกสาร ร่องรอยการบริหารจัดการศึกษา ร่วมกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (ครูละมัยพร งานประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com