การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8 กรกฎาคม 2558

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดย ศน.วรรณพร สุขอนันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศน.ธัญสมร คเชนทร์เดชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และศน.สุภาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา (ครูละมัยพร งานประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com