รับรางวัลชนะเลิศโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
28 สิงหาคม 2558

จากการประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ด้วยนโยบาย 4 ส.คือ เสริมความรู้ สู่จิตสำนึก สร้างนิสัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ของนางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ซึ่งนางสาววรรณภา ทองสีไพล และครูณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนแกนนำ และเริ่มแผนรณรงค์การประหยัดน้ำในสถานศึกษาอย่างจริงจัง และเข้าร่วมโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในกิจกรรม "Water Ranger ปฏิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่ 4" ของการประปานครหลวง และนำเสนอผลการรณรงค์ที่ได้รับความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามนโยบายทำให้ได้รับ  “โล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท”  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ การประปานครหลวง โดยมีนายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศ  (ครูละมัยพร งานประชาสัมพันธ์ ข่าว / นางสาวสิทธิยาภรณ์ ม.6/1 ภาพ)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com