ผลงานนักเรียน รหัสวิชา ง30205 รายวิชา แอนิเมชันกับการสร้างสรรค์ 2
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ชั้น เรื่อง
1 19469 นายทรงเกียรติ  สร้อยสองชั้น 5/1 การเดินทางสายกลาง
2 19471 นายนคร  กลิ่นรอง 5/1 5 Ways to stop global waiming
3 19506 นายกิตติภาสน์  โชติวิวัฒน์กิจ 5/1 การป้องกันตัวเองจากการโดนไฟฟ้าดูด
4 19509 นายชัยกมล  ชั่งหลก 5/1 อาเซียน
5 19518 นายธันระวี  ขำเถื่อน 5/1 ลดโลกร้อนกันเถอะ
6 19545 นายศุภชัย  ทนทาน 5/1 ช่วยกันลดโลกร้อน
7 19579 นายพรนที บูรณ์เกษม 5/1 พลังแห่งเสียง
8 19681 นายอัครวินท์  การัมย์ 5/1 ทฤษฎี bigbang และเอกภพ
9 20620 นายวิษณุ  เนียมจ้อย 5/1 Save the eatrh ลดโลกร้อน
10 19479 นางสาวจิราภา  สุ่มสาย 5/1 ทำไมขยะถึงมีหลายใบ
11 19484 นางสาวนฤมล  พุกบุญมี 5/1 หยุดโลกร้อนด้วยมือเรา
12 19485 นางสาวนัฏจิภาภรณ์  ดอนแก้ว 5/1 ตำนาน "พระจันทร์สองดวง"
13 19487 นางสาวนิสา  วิริยะ 5/1 การจัดการบ้านหลังน้ำลด
14 19498 นางสาวศิรินภา  สุบิน 5/1 Green House Effect
15 19499 นางสาวศิวิไล  ไชยนาท 5/1 สูตรลับเรียนเก่งแบบพระพุทธเจ้า
16 19500 เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่ตั้ง 5/1 อ่านอย่างไรให้จำแม่น
17 19531 นางสาวมณีรัตน์  ฝ่ายเคนา 5/1 EM Ball บำบัดน้ำเสีย
18 19631 นางสาวพลอยไพลิน  เหลากลม 5/1 การทำฝนหลวง
19 19634 นางสาววรัญญา  ทิศจันทร์ 5/1 การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม
20 19658 นางสาวขวัญภิรมย์  ทับทิมทอง 5/1 โลกร้อน
21 19660 นางสาวนัฐพร  ตันติศุภเสถียร 5/1 ภาวะโลกร้อนกับโรงเรียน
22 19685 นางสาวจินดา  เพ็งพา 5/1 วัฎจักรของผีเสื้อ
23 19736 นางสาวพรวดี  นุสิทธิ์รัมย์ 5/1 สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า "พอเพียง"
24 19737 นางสาวภัทราวรรณ์  คำสิงห์ 5/1 โลกร้อนน่ารู้
25 19738 นางสาวมนัญญา  อรัญ 5/1 ถังขยะ... เจ้าปัญหา!!!
26 20622 นางสาวฉัตรลดา  ติดใจดี 5/1 เพราะเหตุใด โลกเราถึงร้อนขึ้น
27 20623 นางสาวนภัสปกร  แซ่ตั้ง 5/1 4 วิธีดูแลสุขภาพ
28 20624 นางสาวนาถยา  ประโคม 5/1 ผู้พิทักษ์โลก
29 20626 นางสาวปิยาพัชร  ทางาม 5/1 รักษาต้นไม้กันเถอะ
30 20627 นางสาวภัทราวดี  สรรพ์สมบัติ 5/1 วิธีพับกล่องนม
31 20628 นางสาววนิดา  เขียวแรง 5/1 ป้องกันอย่างมีสติ
32 20629 นางสาวสิราวรรณ  ผะสม 5/1 ผลกระทบจากการทำลายป่า
1 19508 นายเฉลิมวัฒน์  มงคลวรผล 5/2 ลักษณะโครงสร้างของโลก
2 19516 นายพรมงคล  อุปรัง 5/2 หลักการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
3 19573 นายชายณรงค์  พินิจพงษ์ 5/2 แผ่นดินถล่ม
4 19644 นายธวัชชัย  สีอ่อง 5/2 ภาวะเรือนกระจก
5 19645 นายนัฐวุฒิ  รู้ยืนยง 5/2 วิธีป้องกันไฟดูดและปฐมพยาบาลช่วงน้ำท่วม
6 19650 นายลิขิต  คงงาม 5/2 สาเหตุของการเกิดอุทกภัย
7 19652 นายสิรวิชญ์  แสงจันทร์ 5/2 ภาวะโลกร้อน
8 19676 นายวรยุทธ  จิรวณิชชากร 5/2 ขั้นตอนการทำฝนหลวง
9 19711 นายชูศักดิ์  สมนิยาม 5/2 วิธีทำน้ำสะอาดไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
10 19481 นางสาวณัฎฐา  จิตรสิงห์ 5/2 การเกิดภูเขาไฟ
11 19501 เด็กหญิงสุวนันท์  ลิ้มตระกูล 5/2 ภาวะโลกร้อน
12 19503 นางสาวอลินพิชา  หาระบุตร 5/2 แต่งตัวอย่างไรให้เข้ากับบุคลิกภาพ
13 19528 นางสาวภัทรานิษฐ์  ธนากุลกิตติพันธ์ 5/2 3 วิธีการอนุรักษ์น้ำทะเล
14 19603 นางสาวหทัยกาญจน์  ยอดหวาย 5/2 งูกับน้ำท่วม
15 19701 นางสาววอรินลำไพ  ภูมิลุน 5/2 ควันบุหรี่มีผลต่อบุคคลข้างเคียง
16 20632 นางสาวกฤษณา  วิเศษแสงศรี 5/2 3 ขั้นตอน ที่ควรทำหลังน้ำท่วม
17 20633 นางสาวจรรยพร  ถิตย์รัศมี 5/2 การเกิดพายุ
18 20634 นางสาวจิระวัฒน์  ทองสนธิ 5/2 วิธีการลดภาวะโลกร้อน
19 20635 นางสาวณิชกานต์  อินแดง 5/2 วิธีการพอกหน้า
20 20636 นางสาวรุ่งนภา  โทบุตร 5/2 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
21 20637 นางสาวศศิธร  น้อยบุญมี 5/2 เช็คสต๊อกร่างกาย ต้อนรับปีใหม่
22 20638 นางสาวศศิวิมล  สระเศษ 5/2 วิวัฒนาการของหนอนผีเสื้อ
23 20639 นางสาวสุนารี  เกิดมี 5/2 6 วิธี เติมพลังให้สมอง
24 20641 นางสาวอารียา  ไชยกิจ 5/2 การทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด
1 19643 นายธนวัฒน์  กงวงษ์ 5/3  
2 19653 นายอนุชา  สาบุญธรรม 5/3 สาเหตุของการเกิดอุทกภัย
3 20642 นายภราดร  วิริยะ 5/3  
4 19496 นางสาววารี  วิมาลัย 5/3 วิธีป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายที่มากับน้ำท่วม
5 19554 นางสาวชนาพร  ภักดิ์โพธิ์ 5/3 เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่กับครอบครัวพอเพียง
6 19597 นางสาวสายธาร  ราศรี 5/3 ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
7 19626 นางสาวชนิสร  กุยแก้วพะเนา 5/3 โครงการชั่งหัวมัน
8 19668 นางสาววรินทร  เหลืองสมบูรณ์ 5/3 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
9 20643 นางสาวญานิกา  ลีวรรณ 5/3 หลังน้ำท่วม
10 20644 นางสาวณัฐวรา  วรรณโภคิน 5/3 การเกิดโลกร้อน
11 20645 นางสาวธิดารัตน์  ขมิ้นทอง 5/3 เตรียมตัวก่อนน้ำจะมา
12 20646 นางสาวนุชนารถ  สุราช 5/3 พืชผักสวนครัวกับชีวิตประจำวัน
13 20647 นางสาวปาจรีย์  ตันติวัชรานนท์ 5/3 เตรียมตัวก่อนน้ำมาถึง
14 20648 นางสาวพรนิภา  ไชยเลิศ 5/3 ปัญหาภาวะโลกร้อน
15 20649 นางสาววรรณมาศ  โกศลวิจิตร 5/3 4 วิธีการช่วยลดโลกร้อน
16 20650 เด็กหญิงวลีกนก  ทวีรติ 5/3 8 วิธีรับมือน้ำท่วม
17 20651 นางสาวอรวรรยา  ศรีแก้วณวรรณ 5/3 ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
1 19512 นายนันทวัฒน์  รู้ยืนยง 5/4 ไฟไหม้ป่า
2 19576 นายธนารักษ์  แก้วแสน 5/4 วิธีรักษาตู้เย็น
3 19620 นายสุทธิชัย  ช่องงูเหลือม 5/4 ยาเสพติด
4 19721 นายสันติ  ภาคสุชล 5/4 การเกิดภูเขาไฟ
5 19729 นายจักรกฤษณ์  พูนสูงเนิน 5/4  
6 20652 นายชลนานนท์  ดาราอัมพรสิน 5/4  
7 20653 นายณัฐพล  เสนาวงศ์ 5/4 ภาวะโลกร้อนกับถุงพลาสติก
8 20655 นายวิทยา  สีหาวัฒน์ 5/4 แผ่นดินไหว
9 20656 นายสุชาครีย์  ตุ้ยแก้ว 5/4 ปัญหาภาวะโลกร้อน
10 19598 นางสาวสาวิตรี  สุนทรสนิท 5/4 อาหารมีประโยชน์อย่างไร
11 19635 นางสาววราภร  เพาะชาลี 5/4 การดูแลสุขภาพ
12 19697 นางสาวพรรณนิกา  ธารคุณ 5/4 แยกขยะเพื่อโลกของเรา
13 19699 นางสาวรุ่งณิภา  คำตัน 5/4 การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า
14 20657 นางสาวเกศมณี  พิริยะศรัทธา 5/4 รถโดยสาร ข.ส.ม.ก.
15 20660 นางสาวชนิดา  พูสุข 5/4  
16 20661 นางสาวชบาไพร  จั่นเจริญ 5/4 แยกขยะให้ถูกวิธี
17 20662 นางสาวพิมพร  ชะอ้อน 5/4 หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย
18 20663 นางสาวมินตรา  เปรี่ยมนอง 5/4  
19 20664 นางสาวสุจิตตรา  สาภูงา 5/4  
1 19142 นายวัชราวุฒิ  แสงนาค 6/1 ปีโป้แกมโม้กับน้ำป่า
2 19174 นายดาวิด  เพชโรทัย 6/1 รู้จักโลกร้อนให้มากขึ้น (Grobal Warming)
3 19215 นายนันตชัย  อินทรปพงศ์ 6/1 วิธีรับมือน้ำท่วม
4 19230 นายอิทธิฤทธิ์  อินทะนาค 6/1 เศรษฐกิจพอเพียง
5 19319 นายจารุวิชญ์  โคตทอง 6/1 4 ต.
6 19350 นายต่อศักดิ์  เดชะวรวุฒิ 6/1 เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่
7 19383 นายกิตติศักดิ์  วงอินตา 6/1 ง่ายๆ แก้ไขโลกร้อน
8 19386 นายจิรายุท  เจียมเจริญ 6/1 รับมือเมื่อน้ำมา
9 20395 นายชาญณรงค์  ประมาณ 6/1  
10 20397 นายศราวุฒิ  แก้วคำ 6/1 100 % กับการใช้ชีวิต
11 19145 นางสาวจุฑามาศ  ชนังศรี 6/1 3 ขั้นตอน ที่ควรทำหลังน้ำท่วม
12 19150 นางสาวธิติยา  อินดี 6/1 เศรษฐกิจพอเพียง
13 19151 นางสาวธีรดา  วงศ์สระหลวง 6/1 ข้อควรปฏิบัติระหว่างน้ำท่วม
14 19152 นางสาวนุจรี  โพธิ์ชะ 6/1 เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
15 19156 นางสาวเยาวเรศ  แสงสาย 6/1 โครงการ แกล้งดิน ตามแนวพระราชดำริ
16 19157 นางสาวรชยา  ช่างภักดี 6/1 รู้แล้ว! ทำได้! โลกหายร้อน
17 19161 นางสาววิภาวรรณ  ครองยุทธ 6/1 ซื้อของอย่างมีสติตอนน้ำท่วม
18 19181 นางสาวกนกพรรณ  ทำดีแท้ 6/1 รู้จักการออม
19 19182 นางสาวจันทร์จิรา  ดวงมาลา 6/1 เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
20 19183 นางสาวฉัตรพร  สุรปัญญาวุฒิ 6/1 ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
21 19199 นางสาววิลาวัลย์  ปานพรหม 6/1 ฝายกั้นน้ำ
22 19206 นางสาวอมรวดี  โสมิ่งมี 6/1 ชีวิตที่ดีแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
23 19231 นางสาวกรานต์กนก  เข็มทอง 6/1 คลายเครียด แก้ปัญหาเมื่อน้ำท่วม
24 19239 นางสาวพาณิภัค  พุทธานุ 6/1 ถุงพลาสติกกับโลกร้อน
25 19244 นางสาวอัจฉรา  ตั้งมานะชัย 6/1 เกษตรทฤษฎีใหม่
26 19267 นางสาวจิตรปราโมทย์  สีสอนเหม่น 6/1 โครงการ "ชั่งหัวมัน"
27 19306 นางสาววนิดา  จิตรมั่น 6/1 เศรษฐกิจพอเพียง
28 19339 นางสาวนิลาวัลย์  ดีเสมอ 6/1 6 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม
29 19340 นางสาวเบญจวรรณ  จันทไทย 6/1 เกษตรทฤษฎีใหม่
30 19403 นางสาวกัญญาณัฐ  รินลา 6/1 สุขบัญญัติ 10 ประการ
31 19404 นางสาวชมพูนุช  บุญประคม 6/1 แก้ไขปัญหาโลกร้อน
32 19408 นางสาวมะลิวัลย์  เพิ่มทอง 6/1 เกษตรอินทรีย์
33 19411 นางสาวศิริวรรณ  กรุดเนียม 6/1 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนน้ำท่วม
34 19412 นางสาวสุกัญญา  พุ่มเรือง 6/1 รับมือกับสถานการณ์หลังน้ำลด
35 20398 นางสาววรนาฎ  พวงเพชร 6/1 สาเหตุที่ทำให้โลกร้อน
36 20400 นางสาวสุภาภรณ์  ทองโอภาส 6/1 คุณมีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร
1 19136 นายทวีศักดิ์  ศรีโท 6/2 การจัดการประตูหลังน้ำท่วม
3 19173 นายกฤตภาส  บรรณวณิชกุล 6/2 วงจรชีวิตยุงลาย
4 19228 นายอัศวิน  รินทองมา 6/2 การป้องกันสัตว์ร้ายเมื่อน้ำท่วม
5 19248 นายทรงพล  รวยรุ่งแสง 6/2 ขั้นตอนการทำฝนหลวง
6 19252 นายโลไกร  วัณณสุโภประสิทธิ์ 6/2 วิธีการปลูกต้นไม้
7 19254 นายวสันต์  วิเชียรเพิศ 6/2 การเก็บบ้านก่อนน้ำท่วม
8 19258 นายสมชาติ  ไวกสิกรณ์ 6/2 ก๊าซเรือนกระจก
9 19325 นายพรมนัส  ทาปัญญา 6/2 ศีล 5
10 19329 นายสัญญา  คำเรือง 6/2 รุ้งกินน้ำ
11 19330 นายสุทิวัส  สัมฤทธิ์ 6/2 การออมเงิน 3 ขั้นตอน
12 19331 นายสุเมธ  อาษาศึก 6/2 การป้องกันน้ำท่วม
13 19362 นายอภิราช  ลีลาด 6/2 การป้องกันก่อนน้ำท่วม
14 19384 นายเกรียงศักดิ์  จันทร์เขียว 6/2 การป้องกันสัตว์ร้ายเมื่อน้ำท่วม
15 20401 นายนัทธพงศ์  คำพา 6/2 การเตรียมตัวที่จะอยู่กับน้ำ
16 19153 นางสาวปรารถนา  ชูแสง 6/2 การเอาตัวรอดเมื่อน้ำท่วม
17 19159 นางสาววรรณพร  แมนไธสง 6/2  
18 19165 นางสาวสิริพร  สำราญดี 6/2 เศรษฐกิจพอเพียง
19 19187 นางสาวเนตรนารี  แซ่ตั้ง 6/2 การปฏิบัติหลังน้ำท่วม
20 19192 นางสาวภัณฑิรา  นิลนามะ 6/2 พิชิตความกลัวในการสอบ
21 20403 นางสาวดารินทร์  นุวะกันฑ์ 6/2 อันตรายจากบุหรี่
22 20404 นางสาวทิพย์สุคนธ์  คำสี 6/2 เศรษฐกิจพอเพียง ตอน "คุณค่า"
23 20405 นางสาวปรียาภรณ์  จันเกตุ 6/2 วิวัฒนาการของกบ
24 20406 นางสาวพรทิพย์  ซังเอียด 6/2 วิวัฒนาการของผีเสื้อ
25 20408 นางสาวภัทราภรณ์  แดงโสภา 6/2 4 ปัญหา การเกิดน้ำท่วม
26 20409 นางสาวสุจิตรา  พิลึก 6/2  
1 19209 นายกุลเดช  คงศรีวรกุลชัย 6/3 พลังงานแสงอาทิตย์
2 19147 นางสาวชุติมา  ภูมิลำเนา 6/3 น้ำหยดสุดท้าย
3 19185 นางสาวชมพูนุช  ใสแก้ว 6/3 ประโยชน์ของต้นไม้
4 19190 นางสาวปิยะมาส  แซ่ฮ้อ 6/3 วิธีรักษ์โลกแบบง่ายง่าย
5 19207 นางสาวอรุณรัตน์  ฝ่ายเคนา 6/3 โลกสวยด้วยมือเรา
6 19232 นางสาวจิราวรรณ  บัวงาม 6/3 สวยเพรียวใน 5 ขั้นตอน
7 19266 นางสาวกิตติยา  เพ็งพา 6/3 วิวัฒนาการลูกอ๊อดตัวน้อย
8 19373 นางสาวปราณปริยา  เต็มโคตร 6/3 สิวขึ้นที่ไหน บอกอะไรเราบ้าง
9 19414 นางสาวอังทิมา  โชคมงคล 6/3 เศรษฐกิจพอเพียง
10 19415 นางสาวอัจฉรา  ทวนทอง 6/3 กาอยากเป็นหงส์
11 20412 นางสาวชุลีกร  ช่างปลูก 6/3 เศรษฐกิจพอเพียง
12 20414 นางสาวทิพรัตน์  คำสี 6/3 ภาวะเรือนกระจก
13 20415 นางสาวสุภาภรณ์  ชุ่มเย็น 6/3 ประหยัดพลังงาน อีกหนทางช่วยชาติ
1 19250 นายภาณุพงศ์  พันทูม 6/4 อันตรายของบุหรี่
2 19290 นายพนันชัย  ทับทอง 6/4 ฝนเทียม
3 19291 นายพิชัย  ขจรสัตย์ 6/4 โรคฉี่หนูกับน้ำท่วม
4 19299 นายอดิเรก  บรรเรืองทอง 6/4 ไฟป่า
5 19324 นายธวัชชัย  ศรีโคตร 6/4 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
6 19354 นายพงศธร  แก้วรากมุข 6/4 ภัยของอินเตอร์เน็ต
7 19463 นายพงษ์สิทธิ์  คำบุญมี 6/4 พลังงานทดแทน
8 19189 นางสาวปิยพร  มีโชค 6/4 5 วิธี ปันรักให้โลก
9 19203 นางสาวสุวรรณา  สะอาด 6/4 มันมากับน้ำท่วม
10 19269 นางสาวธนรบ  โตทรัพย์เจริญสุข 6/4 6 วิธี ดับอารมณ์ร้อน
11 19271 นางสาวเพ็ญพิชชา  ช่วงชัยสุขเกษม 6/4 ประวัติแบงค์ชาติ
12 19335 นางสาวณัชชา  หวังวิไล 6/4 การฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วม
13 19410 นางสาววิลาวัลย์  แสวงนาม 6/4 การเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติ
14 20417 นางสาวกมลนิต  สิทธิศรีจันทร์ 6/4 การจัดการขยะมูลฝอย
15 20421 นางสาวไพจิตร  นรมาตย์ 6/4 การเกิดสายรุ้ง
16 20423 นางสาวรัตตินันท์  ศรีศักดิ์ดี 6/4 การป้องกันโรคหวัด
17 20424 นางสาวรุ่งอรุณ  บุญรักชาติ 6/4 สาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
18 20425 นางสาววรรณิสา  ทองจันทร์ 6/4 4 ขั้นตอน ก่อนเข้าบ้านหลังน้ำท่วม
19 20426 นางสาววันเพ็ญ  แย้มเอิบสิน 6/4 ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้
20 20428 นางสาวสุณี  พะเวียดรัมย์ 6/4 การปลูกป่าต้านภัยน้ำท่วม
21 20429 นางสาวอริษา  ราชู 6/4 การใช้งานเครื่องปรับอากาศ
22 20430 นางสาวอุบลวรรณ  ศรีขาวรส 6/4 การถนอมอาหาร
23 20431 นางสาวอุไรพร  ทองขาว 6/4 น้ำท่วมเกิดจากอะไร