บุคลากรโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (31 คน) ครูอัตราจ้าง (6 คน) ลูกจ้าง (8) นิสิตฝึกประสบการณ์ (12)

ผู้บริหาร (2) การงานอาชีพและเทคโนฯ (6) คณิตศาสตร์ (3) ภาษาต่างประเทศ (3) ภาษาไทย (3)
วิทยาศาสตร์ (4) ศิลปศึกษา (2) สังคมศึกษาฯ (3) สุขศึกษา และพลศึกษา (3) สนับสนุนการสอน (2)
ครูอัตราจ้าง (6) ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว (8) นิสิตฝึกประสบการณ์ (12)    
    ผู้บริหาร ( 2 คน )    
   
น.ส.วรรณภา ทองสีไพล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
   
ดร.รัตน์จำเรียง เพชรแก้ว
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  top
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 6 คน )  

น.ส.มาลา ชูเกียรติศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุพรรณี สรงฤทธิรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีสุดา แทรกสุข
ครูชำนาญการ

นางสมศรี ชุติชัยวัฒน์กุล
ครูชำนาญการ

น.ส.สุชีนันท์ ไกรสูงเนิน
ครู คศ.1
      top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ( 3 คน )

นางช่อเอื้อง ขุนทน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ศิโรรัตน์  ศรีนุ่น
ครู คศ.1


นางสาวพรรณริกา คงเจริญ
ครูผู้ช่วย

  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( 3 คน )

นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายปฐวี มณีวรรณ
ครู คศ.1

น.ส.กาญจนา เชื้อหอม
ครูผู้ช่วย

 


top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ( 3 คน )

นางพิศมัย มงคลวิเชียร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.พิมพ์ดรุณ มีผล
ครูผู้ช่วย

นายธนพล เพ็งแก้ว
ครู คศ.1
  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ( 4 คน )


น.ส.นันท์นภัส จำปารัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


น.ส.ณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงศกร อดุลพิทยาภรณ์
ครูผู้ช่วย

น.ส.เนตรนพิศ มนัสศิลา
ครูผู้ช่วย
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา ( 2 คน )

นางนฤมล บุณฑริก
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพลเทพ ดำรงตระกูลกิจ
ครูผู้ช่วย
    top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 3 คน )

น.ส.สุชารัตน์ มหาพรไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายฐาปนา นาคประสิทธิ์ศักดิ์
ครู คศ.1

น.ส.ศิวพร ธรรมสร
ครูผู้ช่วย

top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ( 3 คน )

นายสมบูรณ์ อังศุภโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ณัฐกมล ภัทรารัตน์กุล
ครู คศ.1

นายทวีศิลป์ ศรีอักษร
ครู คศ.1
  top
กลุ่มสนับสนุนการสอน ( 2 คน )

น.ส.อารีย์ ขุนชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบุคลากร

น.ส.กาญจนา ภิญโย
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว
    top

ครูอัตราจ้าง ( 6 คน )


น.ส.ปราณี สุนทรสนิท
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

น.ส.ภาวนา สิงห์สม
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

น.ส.ปรียานุช เชื้อกรุง
งานสารบรรณ

Mr. Herve Joseph Sebial
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (eng)

น.ส.นงธนัช พูลเกิด
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (chn)

นายวรรณกร หงษ์อินทร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
      top
ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว ( 8 คน )

นายสันต์ กาบแก้ว

นายสนั่น นิยมโชค

นายอานนท์ คงฤทธิ์

นางปราณี ชนังศรี

นายสมบัติ เหลือบจำเริญ
ยาม

นายธีรวัฒน์ มากุลชร
ยาม

นางบุบผา กาบแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทวีสุข ซื่อตรง
ลูกจ้างชั่วคราว (พขร.)
  top
นิสิตฝึกประสบการณ์ ( 12 คน )

นางสาวนิชดา คำลือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์

นายอภิวัฒน์ จันทนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์


น.ส.อังคณา เกตุทอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย / จิตวิทยา


น.ส.เพชรรัตน์ ดนัยวิเชียร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีววิทยา


น.ส.เสริมศิริ อดเหนียว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกระบบ / ไทย

น.ส.สุภาวดี เจ๊ะหมวก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกระบบ / สังคมศึกษา

น.ส.มานิตา ปานดำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจศึกษา

นายรตนภูมิ ยิ่งสม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจศึกษษ

น.ส.รวิวรรณ ไชยภูมิสกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมศึกษา

น.ส.สุรัสวดี นาคะวะรัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมศึกษา / จิตวิทยา

น.ส.ปทิตตา สิทธิเกษร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อังกฤษ

น.ส.สุนิชา ข้อร่วมคิด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อังกฤษ
    top
Copyright @ 2016 buddhajak ict All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : somsak@buddhajak.ac.th