บุคลากรโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
    ผู้บริหาร ( 2 คน )    
   
นายประวัติ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
   
ดร.รัตน์จำเรียง เพชรแก้ว
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 7 คน )  

น.ส.ชนานุช ตันสุวรรณนนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.มาลา ชูเกียรติศิริ

นางสุพรรณี สรงฤทธิรัตน์
ปฏิบัติหน้าที่
รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์

นางศรีสุดา แทรกสุข

นางสมศรี ชุติชัยวัฒน์กุล

น.ส.สุชีนันท์ ไกรสูงเนิน
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ( 4 คน )

นางช่อเอื้อง ขุนทน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.สุชาดา ศรัทธามั่น

น.ส.ศิโรรัตน์  ศรีนุ่น

นายบุญเชิด  ชุมพล
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( 4 คน )

นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเวียงแก้ว หมายราบรื่น

น.ส.กัลยา รสสูงเนิน

นายปฐวี มณีวรรณ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ( 3 คน )

นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพิศมัย มงคลวิเชียร

นายเรวัฒน์ จันทร์หอม
ปฏิบัติหน้าที่
รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ( 4 คน )

นางอรอุมา บุญไตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์

น.ส.ยุพดี คงเพชร

น.ส.นันท์นภัส จำปารัตน์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา ( 1 คน )

นางนฤมล บุณฑริก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 5 คน )

นางอมรา สมพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.กัลยา คุ้มอารีย์

นางละมัยพร สิริบรรสพ

น.ส.สุชารัตน์ มหาพรไพศาล

นายฐาปนา นาคประสิทธิ์ศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ( 3 คน )

นายสมบูรณ์ อังศุภโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ณัฐกมล ภัทรารัตน์กุล

นายทวีศิลป์ ศรีอักษร
   
กลุ่มสนับสนุนการสอน ( 2 คน )

น.ส.อารีย์ ขุนชิต
หัวหน้างานบุคลากร

น.ส.กาญจนา ภิญโย
งานแนะแนว
     

ครูอัตราจ้าง ( 8 คน )


น.ส.กัญญารัตน์ ชากัน
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

น.ส.พรทิพย์ ชูนาวา
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

น.ส.ประภัสสร วรรณประภา
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

น.ส.ปราณี สุนทรสนิท
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

น.ส.วันวิสาข์ บัวภาคำ
งานธุรการ


กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ (อังกฤษ)


กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ (อังกฤษ)


กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ (จีน)
   
ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว ( 8 คน )

นายสันต์ กาบแก้ว

นายสนั่น นิยมโชค

นายอานนท์ คงฤทธิ์

นางปราณี ชนังศรี

นายสมบัติ เหลือบจำเริญ
ยาม


นายธีรวัฒน์ มากุลชร
ยาม


นางบุบผา กาบแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทวีสุข ซื่อตรง
ลูกจ้างชั่วคราว (พขร.)
   
นิสิตฝึกสอน 2/2556 ( 15 คน )

น.ส.ปารมี แซ่หลี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์

น.ส.สุพิจาร์จารี สุขตังไตยกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์

น.ส.สุวพิชญ์ เกษมสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทย์ / ชีววิทยา

น.ส.อรุณกมล สิงห์เขียว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทย์ / ชีววิทยา

น.ส.เสาวรส คุณพสุเรือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย / ฝรั่งเศส


นายธนกฤต พุ่มมาศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมศึกษา


นายปรินทร์ ทองเผือก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมศึกษา

น.ส.อวิกา อึ่งสกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อังกฤษ

น.ส.กมลรัตน์ ริ้วนาค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อังกฤษ / ฝรั่งเศส

น.ส.ภัคจิรา ยอดหงษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาไทย

น.ส.จุฑามาศ รักความสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาไทย

น.ส.กมลวรรณ สุขสมัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.ณารีย์อร ภรณ์ธนธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.พรวลัญช์ เขมรังสฤษฏ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.สุดธิดา เบญจพลกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Copyright @ 2013 buddhajak ict All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com