บุคลากรโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (30 คน) ครูอัตราจ้าง (3 คน) ลูกจ้าง (8) นิสิตฝึกประสบการณ์ (11)

ผู้บริหาร (2) การงานอาชีพและเทคโนฯ (6) คณิตศาสตร์ (3) ภาษาต่างประเทศ (3) ภาษาไทย (3)
วิทยาศาสตร์ (3) ศิลปศึกษา (2) สังคมศึกษาฯ (3) สุขศึกษา และพลศึกษา (3) สนับสนุนการสอน (2)
ครูอัตราจ้าง (3) ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว (8) นิสิตฝึกประสบการณ์ (11)    
    ผู้บริหาร ( 2 คน )    
   
น.ส.วรรณภา ทองสีไพล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
   
ดร.รัตน์จำเรียง เพชรแก้ว
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  top
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 6 คน )  

น.ส.มาลา ชูเกียรติศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุพรรณี สรงฤทธิรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีสุดา แทรกสุข
ครูชำนาญการ

นางสมศรี ชุติชัยวัฒน์กุล
ครูชำนาญการ

น.ส.สุชีนันท์ ไกรสูงเนิน
ครู คศ.1
      top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ( 3 คน )

นางช่อเอื้อง ขุนทน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ศิโรรัตน์  ศรีนุ่น
ครู คศ.1


นางสาวพรรณริกา คงเจริญ
ครูผู้ช่วย

  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( 3 คน )

นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายปฐวี มณีวรรณ
ครู คศ.1

น.ส.กาญจนา เชื้อหอม
ครูผู้ช่วย

 


top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ( 3 คน )

นางพิศมัย มงคลวิเชียร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.พิมพ์ดรุณ มีผล
ครูผู้ช่วย

นายธนพล เพ็งแก้ว
ครู คศ.1
  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ( 3 คน )


น.ส.นันท์นภัส จำปารัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


น.ส.ณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงศกร อดุลพิทยาภรณ์
ครูผู้ช่วย
  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา ( 2 คน )

นางนฤมล บุณฑริก
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพลเทพ ดำรงตระกูลกิจ
ครูผู้ช่วย
    top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 3 คน )

น.ส.สุชารัตน์ มหาพรไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายฐาปนา นาคประสิทธิ์ศักดิ์
ครู คศ.1

น.ส.ศิวพร ธรรมสร
ครูผู้ช่วย

top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ( 3 คน )

นายสมบูรณ์ อังศุภโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ณัฐกมล ภัทรารัตน์กุล
ครู คศ.1

นายทวีศิลป์ ศรีอักษร
ครู คศ.1
  top
กลุ่มสนับสนุนการสอน ( 2 คน )

น.ส.อารีย์ ขุนชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบุคลากร

น.ส.กาญจนา ภิญโย
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว
    top

ครูอัตราจ้าง ( 3 คน )


น.ส.ปราณี สุนทรสนิท
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

น.ส.ภาวนา สิงห์สม
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

น.ส.ปรียานุช เชื้อกรุง
งานสารบรรณ
   
        top
ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว ( 8 คน )

นายสันต์ กาบแก้ว

นายสนั่น นิยมโชค

นายอานนท์ คงฤทธิ์

นางปราณี ชนังศรี

นายสมบัติ เหลือบจำเริญ
ยาม

นายธีรวัฒน์ มากุลชร
ยาม

นางบุบผา กาบแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทวีสุข ซื่อตรง
ลูกจ้างชั่วคราว (พขร.)
  top
นิสิตฝึกประสบการณ์ ( 11 คน )

นายเสรีรักษ์ สร้างไร่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์

นายปณิธาน เซี่ยงฉิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีววิทยา


น.ส.พนินธรณ์ ประทุมเพ็ชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมศึกษา


นายอาคีรัฐ มะยูโซะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมศึกษา


น.ส.ณัฐชา บัณฑิตขจร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจ

น.ส.ฐาป์พิฌาพัชญ์ ฐานัชฌ์นฤภัทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจ

นายศิวัช บัวเผื่อนน้อย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อังกฤษ

น.ส.ปัทวรรณ พันชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนะแนว / ไทย

น.ส.พาฝัน อำนวยสวัสดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อังกฤษ / ไทย

น.ส.อภิษฐา ดวงมณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมศึกษา / ฝรั่งเศส

น.่ส.วิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
      top
Copyright @ 2015 buddhajak ict All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com