บุคลากรโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ผู้บริหาร (2) การงานอาชีพและเทคโนฯ (6) คณิตศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ (4) ภาษาไทย (3)
วิทยาศาสตร์ (4) ศิลปศึกษา (2) สังคมศึกษาฯ (4) สุขศึกษา และพลศึกษา (3) สนับสนุนการสอน (2)
ครูอัตราจ้าง (8) ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว (8)      
    ผู้บริหาร ( 2 คน )    
   
นายประวัติ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
ดร.รัตน์จำเรียง เพชรแก้ว
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
  top
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 6 คน )  

น.ส.มาลา ชูเกียรติศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุพรรณี สรงฤทธิรัตน์
ปฏิบัติหน้าที่
รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์

นางศรีสุดา แทรกสุข

นางสมศรี ชุติชัยวัฒน์กุล

น.ส.สุชีนันท์ ไกรสูงเนิน
      top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ( 4 คน )

นางช่อเอื้อง ขุนทน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.สุชาดา ศรัทธามั่น

น.ส.ศิโรรัตน์  ศรีนุ่น

นายบุญเชิด  ชุมพล
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( 4 คน )

นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเวียงแก้ว หมายราบรื่น

น.ส.กัลยา รสสูงเนิน

นายปฐวี มณีวรรณ
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ( 3 คน )

นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพิศมัย มงคลวิเชียร

นายเรวัฒน์ จันทร์หอม
ปฏิบัติหน้าที่
รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ( 4 คน )

นางอรอุมา บุญไตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์

น.ส.ยุพดี คงเพชร

น.ส.นันท์นภัส จำปารัตน์
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา ( 2 คน )

นางนฤมล บุณฑริก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพัชราวลัย ไตรภพโชติสกุล
    top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 4 คน )

นางอมรา สมพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางละมัยพร สิริบรรสพ

น.ส.สุชารัตน์ มหาพรไพศาล

นายฐาปนา นาคประสิทธิ์ศักดิ์
 
        top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ( 3 คน )

นายสมบูรณ์ อังศุภโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ณัฐกมล ภัทรารัตน์กุล

นายทวีศิลป์ ศรีอักษร
  top
กลุ่มสนับสนุนการสอน ( 2 คน )

น.ส.อารีย์ ขุนชิต
หัวหน้างานบุคลากร

น.ส.กาญจนา ภิญโย
งานแนะแนว
    top

ครูอัตราจ้าง ( 8 คน )


น.ส.กัญญารัตน์ ชากัน
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

น.ส.พรทิพย์ ชูนาวา
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

น.ส.ประภัสสร วรรณประภา
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

น.ส.ปราณี สุนทรสนิท
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

น.ส.ศศิธร พรหมณ์ชื่น
งานธุรการ


กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ (อังกฤษ)


กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ (อังกฤษ)

น.ส.วงศ์พรรณ ศิรประภาพฤทธิ์
กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ (จีน)
  top
ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว ( 8 คน )

นายสันต์ กาบแก้ว

นายสนั่น นิยมโชค

นายอานนท์ คงฤทธิ์

นางปราณี ชนังศรี

นายสมบัติ เหลือบจำเริญ
ยาม


นายธีรวัฒน์ มากุลชร
ยาม


นางบุบผา กาบแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทวีสุข ซื่อตรง
ลูกจ้างชั่วคราว (พขร.)
  top
Copyright @ 2013 buddhajak ict All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com