บุคลากรโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ผู้บริหาร (2 คน) ครู (13 คน)  ครูอัตราจ้าง (7 คน)  ลูกจ้าง (7 คน)  นิสิตฝึกประสบการณ์ (8 คน)
ผู้บริหาร (2) การงานอาชีพ (2) คณิตศาสตร์ (3) ภาษาต่างประเทศ (2)
ภาษาไทย (1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1) ศิลปศึกษา (1) สังคมศึกษาฯ (2)
สุขศึกษาและพลศึกษา (1) ครูอัตราจ้าง (7) ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว (5+2) นิสิตฝึกประสบการณ์ (8)
ผู้บริหาร ( 2 คน )

นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 

น.ส.บูลยา เนขุนทด
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ( 2 คน )

น.ส.อารีย์ ขุนชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้างานบุคลากร


นางสมศรี ชุติชัยวิวัฒน์กุล
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ
  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ( 3 คน )

นางช่อเอื้อง ขุนทน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารทั่วไป

น.ส.ศิโรรัตน์ ศรีนุ่น
ครูชำนาญการ

น.ส.พรรณริกา คงเจริญ
ครู คศ.1
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( 2 คน )

นายปฐวี มณีวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.กาญจนา เชื้อหอม
ครู คศ.1
  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ( 1 คน )

น.ส.หนึ่งฤทัย จันทะศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 1 คน )

น.ส.สุภาวดี สิมมา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
    top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา ( 1 คน )

นายพลเทพ ดำรงตระกูลกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล

top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 2 คน )

น.ส.สุชารัตน์ มหาพรไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายฐาปนา นาคประสิทธิ์ศักดิ์
ครู คศ.1
รองผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ
  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ( 1 คน )

นายสถาพร ยิ้มประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

top
ครูอัตราจ้าง ( 7 คน )

น.ส.ปราณี สุนทรสนิท
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

น.ส.วรรณกานต์ แหวนเงิน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

น.ส.อภิญญา ศรีมุข
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นายณัฐพล จันทร์ทิพย์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นายกฤษดา อารีวงศ์
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

MR. Sonny VIBERG
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

น.ส.ปรียานุช เชื้อกรุง
งานสารบรรณ
top
 

 

 
ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว ( 5+2 คน )

นายธีรวัฒน์ มากุลชร
หัวหน้าลูกจ้างประจำ

นายสนั่น นิยมโชค
ลูกจ้างประจำ

นายอานนท์ คงฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ

นางปราณี ชนังศรี
ลูกจ้างประจำ

นายสมบัติ เหลือบจำเริญ
ลูกจ้างประจำ

นางบุบผา กาบแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทวีสุข ซื่อตรง
ลูกจ้างชั่วคราว (พขร.)
top
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( 8 คน )

น.ส.ภูริชญา จันทร์ทองดี
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายสุทธิพงค์ ช่างสลัก
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

น.ส.ซออีฟะห์ มะสะ
สังคมศึกษา/นอกระบบ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นายวิทวัส ศรีเทพ
สังคมศึกษา
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นายชัยภัทร เหลาแตว
ภาษาอังฤษ/นอกระบบ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นายวชิรวิทย์ ด่อนชนะ
ภาษาอังฤษ/นอกระบบ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นายปัณณวิชญ์ ตั้งวัฒนชัยกุล
ภาษาอังฤษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

น.ส.ราชาวดี ฆารกุล
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
      top
Copyright @ 2020 buddhajak ict All rights
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : aree@buddhajak.ac.th