บุคลากรโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (25 คน) ครูอัตราจ้าง (5 คน) ลูกจ้าง (8)

ผู้บริหาร (2) การงานอาชีพและเทคโนฯ (6) คณิตศาสตร์ (3) ภาษาต่างประเทศ (3) ภาษาไทย (1)
วิทยาศาสตร์ (3) ศิลปศึกษา (2) สังคมศึกษาฯ (3) สุขศึกษา และพลศึกษา (1) สนับสนุนการสอน (1)
ครูอัตราจ้าง (5) ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว (8)  
ผู้บริหาร ( 2 คน )

น.ส.จุฑาธิณี สิงหรัญ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.รัตน์จำเรียง เพชรแก้ว
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 6 คน )

น.ส.มาลา ชูเกียรติศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

น.ส.อารีย์ ขุนชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบุคลากร

นางศรีสุดา แทรกสุข
ครูชำนาญการ

นางสมศรี ชุติชัยวิวัฒน์กุล
ครูชำนาญการ

น.ส.สุชีนันท์ ณ จันทร์
ครู คศ.2
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ( 3 คน )

นางช่อเอื้อง ขุนทน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ศิโรรัตน์ ศรีนุ่น
ครู คศ.1


น.ส.พรรณริกา คงเจริญ
ครู คศ.1

top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( 3 คน )

นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายปฐวี มณีวรรณ
ครู คศ.1

น.ส.กาญจนา เชื้อหอม
ครูคศ.1


top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ( 1 คน )

น.ส.พิมพ์ดรุณ มีผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ( 3 คน )


น.ส.นันท์นภัส จำปารัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


นายพงศกร อดุลพิทยาภรณ์
ครู คศ.1

น.ส.เนตรนพิศ มนัสศิลา
ครูผู้ช่วย
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา ( 2 คน )

นางนฤมล บุณฑริก
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพลเทพ ดำรงตระกูลกิจ
ครู คศ.1
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 3 คน )

น.ส.สุชารัตน์ มหาพรไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายฐาปนา นาคประสิทธิ์ศักดิ์
ครู คศ.1

น.ส.ศิวพร ธรรมสร
ครู คศ.1

top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ( 1 คน )

นายทวีศิลป์ ศรีอักษร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


top
กลุ่มสนับสนุนการสอน ( 1 คน )

น.ส.กาญจนา ภิญโย
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว
top

ครูอัตราจ้าง ( 5 คน )


น.ส.ปราณี สุนทรสนิท
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

น.ส.ภาวนา สิงห์สม
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

น.ส.ปรียานุช เชื้อกรุง
งานสารบรรณ

ว่าที่ ร.ต.หญิง บุญสิตา รอดม่วง
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

Mr. Espiritu Gina
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (eng)
top
ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว ( 8 คน )

นายสันต์ กาบแก้ว
หัวหน้าลูกจ้างประจำ

นายสนั่น นิยมโชค

นายอานนท์ คงฤทธิ์

นางปราณี ชนังศรี

นายสมบัติ เหลือบจำเริญ
ยาม

นายธีรวัฒน์ มากุลชร
ยาม

นางบุบผา กาบแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทวีสุข ซื่อตรง
ลูกจ้างชั่วคราว (พขร.)
top
Copyright @ 2018 buddhajak ict All rights
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178 -80 Fax. 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : somsak@buddhajak.ac.th