บุคลากรโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ผู้บริหาร (1 คน) ครู (10 คน)  ครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ (8 คน)  ลูกจ้าง (7 คน)  นิสิตฝึกประสบการณ์ ( คน)
ผู้บริหาร (1) การงานอาชีพ (2) คณิตศาสตร์ (3) ภาษาต่างประเทศ (2)
ภาษาไทย ( ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ) ศิลปศึกษา (1) สังคมศึกษาฯ (2)
สุขศึกษาและพลศึกษา ( ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ) ครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ (7+1) ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว (5+2)
นิสิตฝึกประสบการณ์ (5)    
ผู้บริหาร ( 1 คน )

นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ( 2 คน )

นางสมศรี ชุติชัยวิวัฒน์กุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ

น.ส.อารีย์ ขุนชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบุคลากร

  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ( 3 คน )

นางช่อเอื้อง ขุนทน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารทั่วไป

น.ส.ศิโรรัตน์ ศรีนุ่น
ครูชำนาญการ

น.ส.พรรณริกา คงเจริญ
ครู คศ.1
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( 2 คน )

นายปฐวี มณีวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.กาญจนา เชื้อหอม
ครู คศ.1
  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ( คน )
 
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( คน )

    top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา ( 1 คน )

นายพลเทพ ดำรงตระกูลกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
รองผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล

top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 2 คน )

น.ส.สุชารัตน์ มหาพรไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายฐาปนา นาคประสิทธิ์ศักดิ์
ครู คศ.1
รองผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ
  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ( คน )
 
top
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( คน )
  top
ครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ ( 7+1 คน )

น.ส.ปราณี สุนทรสนิท
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

น.ส.อภิญญา ศรีมุข
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นายกฤษดา อารีวงศ์
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐพล จันทร์ทิพย์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

MR. Sonny VIBERG
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นายอำมริต คงขึม
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

น.ส.วรรณกานต์ แหวนเงิน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

น.ส.ปรียานุช เชื้อกรุง
งานสารบรรณ
 

 

top
ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว ( 5+2 คน )

นายธีรวัฒน์ มากุลชร
หัวหน้าลูกจ้างประจำ

นายสนั่น นิยมโชค
ลูกจ้างประจำ

นายอานนท์ คงฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ

นางปราณี ชนังศรี
ลูกจ้างประจำ

นายสมบัติ เหลือบจำเริญ
ลูกจ้างประจำ

นางบุบผา กาบแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทวีสุข ซื่อตรง
ลูกจ้างชั่วคราว (พขร.)
top
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( 5 คน )
      top
Copyright @ 2020 buddhajak ict All rights
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : somsak@buddhajak.ac.th