บุคลากรโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ผู้บริหาร (2) การงานอาชีพและเทคโนฯ (6) คณิตศาสตร์ (3) ภาษาต่างประเทศ (4) ภาษาไทย (3)
วิทยาศาสตร์ (3) ศิลปศึกษา (2) สังคมศึกษาฯ (5) สุขศึกษา และพลศึกษา (3) สนับสนุนการสอน (2)
ครูอัตราจ้าง (6) ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว (8) นิสิตฝึกประสบการณ์ (12)    
    ผู้บริหาร ( 2 คน )    
   
น.ส.วรรณภา ทองสีไพล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
   
ดร.รัตน์จำเรียง เพชรแก้ว
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
  top
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 6 คน )  

น.ส.มาลา ชูเกียรติศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุพรรณี สรงฤทธิรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีสุดา แทรกสุข
ครูชำนาญการ

นางสมศรี ชุติชัยวัฒน์กุล
ครูชำนาญการ

น.ส.สุชีนันท์ ไกรสูงเนิน
ครู คศ.1
      top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ( 3 คน )

นางช่อเอื้อง ขุนทน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ศิโรรัตน์  ศรีนุ่น
ครูผู้ช่วย

นายบุญเชิด  ชุมพล
ครูผู้ช่วย
  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( 4 คน )

นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.กัลยา รสสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเวียงแก้ว หมายราบรื่น
ครูชำนาญการ

นายปฐวี มณีวรรณ
ครู คศ.1
top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ( 3 คน )

นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพิศมัย มงคลวิเชียร
ครูชำนาญการ

น.ส.พิมพ์ดรุณ มีผล
ครูผู้ช่วย
  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ( 3 คน )

น.ส.นันท์นภัส จำปารัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


น.ส.ณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงศกร อดุลพิทยาภรณ์
ครูผู้ช่วย
  top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา ( 2 คน )

นางนฤมล บุณฑริก
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพัชราวลัย ไตรภพโชติสกุล
ครูผู้ช่วย
    top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 5 คน )

นางอมรา สมพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางละมัยพร สิริบรรสพ
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุชารัตน์ มหาพรไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฐาปนา นาคประสิทธิ์ศักดิ์
ครู คศ.1

น.ส.ศิวพร ธรรมสร
ครูผู้ช่วย

top
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ( 3 คน )

นายสมบูรณ์ อังศุภโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ณัฐกมล ภัทรารัตน์กุล
ครู คศ.1

นายทวีศิลป์ ศรีอักษร
ครูผู้ช่วย
  top
กลุ่มสนับสนุนการสอน ( 2 คน )

น.ส.อารีย์ ขุนชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบุคลากร

น.ส.กาญจนา ภิญโย
ครูผู้ช่วย
งานแนะแนว
    top

ครูอัตราจ้าง ( 6 คน )


น.ส.กัญญารัตน์ ชากัน
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

น.ส.ประภัสสร วรรณประภา
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

น.ส.ปราณี สุนทรสนิท
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

น.ส.ศศิธร พรหมณ์ชื่น
งานธุรการ


กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ (จีน.)


กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ (อังกฤษ)
      top
ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว ( 8 คน )

นายสันต์ กาบแก้ว

นายสนั่น นิยมโชค

นายอานนท์ คงฤทธิ์

นางปราณี ชนังศรี

นายสมบัติ เหลือบจำเริญ
ยาม

นายธีรวัฒน์ มากุลชร
ยาม

นางบุบผา กาบแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทวีสุข ซื่อตรง
ลูกจ้างชั่วคราว (พขร.)
  top
นิสิตฝึกประสบการณ์ ( 12 คน )

นายภีมพัฒน์ นิติรัตนวรานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจศึกษา

น.ส.ณชชล วรภัทธนานันท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจศึกษา


น.ส.เสาวลักษณ์ ตรีทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมศึกษา


น.ส.จิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์


น.ส.ทิพย์สุดา กันทัศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์

น.ส.รัญชนก รังกาแกม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย/ ฝรั่งเศส

น.ส.ญาณิกา เลิศสินธหานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อังกฤษ / เทคโนฯ

น.ส.พัชรี ภูผิวผา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อังกฤษ / เทคโนฯ

น.ส.พิรญาณ์ มณีพันธุ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อังกฤษ / จิตวิทยา

นายภาณุวัฒน์ ฟักบาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุขศึกษา-พลศึกษา

นายสมเกียรติ พรมสวัสดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุขศึกษา-พลศึกษา

น.ส.โสภา ช้อยชด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุขศึกษา-พลศึกษา
    top
Copyright @ 2015 buddhajak ict All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com